توسعههمگامباتاريخوهويتشهر

Jahan e-Sanat - - News -

شهردار اصفهان گفت: شايد باور تكميل خط يك مترو پس از گذشت 50 س//ال از آغاز كارهاي مطالعاتي آن براي مردم س//خت باشد. مهدي جمالينژاد در حاش//يه مراس//م بهرهبرداري آزمايشي فاز سوم خط يك قطار ش//هري اصفهان، اظهار كرد: تالش كرديم پاي عهدي كه با مردم بس//ته بوديم، باش//يم. يكي از قولهاي ما به مردم اصفهان تكميل خط يك تا ايستگاه آزادي تا پايان خردادماه بود و هماكنون بسيار خوشحاليم كه تكميل اين خط در مراحل پاياني خودش قرار دارد. وي تصريح كرد: با همت همكارانم در سازمان قطار شهري اصفهان موفق به تكميل سه ايستگاه ديگر از فاز سوم خط يك قطار شهري با كار بسيار زيادي كه براي انجام آن صورت گرفت، شديم.

شهردار اصفهان با بيان اينكه اتمام خط يك خيال ما را براي انجام خطوط 2 و 3 قطار شهري راحتتر ميكند، ادامه داد: كلنگزني خط 2 مترو سال گذشته انجام شده و سه ايستگاه اين خط نيز مراحل نهايي خود را سپري ميكند. وي اضافه كرد: كارهاي مطالعاتي خط سه در حال اتمام بوده و مراحل اجرايي آن بهزودي آغاز ميشود. جمالينژاد با بيان اينكه ش//ايد باور اينكه تكميل خط يك مترو پس از گذش//ت 50 سال از آغاز كارهاي مطالعاتي آن، براي مردم سخت باشد، تاكيد كرد: با تكميل كارهاي مختصر در ماه آينده مسافرگيري فاز سوم قطار شهري آغاز ميشود. وي با تاكيد بر اينكه فاز سوم با سه ايستگاه براي شهروندان عزيز اصفهاني راهاندازي ميشود، گفت: دو ايستگاه ميدان امامحسين)ع( و ميدان انقالب نيز مراحل نهايي خود را سپري ميكند و بهزودي به سه ايستگاه ديگر اضافه ميشود.

ش//هردار اصفهان با بيان اينكه توس//عه شهر اصفهان را به شرطي ميخواهيم كه با تاريخ و هويت كهن اين شهر مغايرتي نداشته باشد، تصريح كرد: تكميل خط يك با مشكالت بسياري در دهههاي گذشته از قبي//ل مس//ايل ميراثي مواجه بوده كه هماكنون تمام مش//كالت و دغدغههاي مس//ووالن ميراث فرهنگي براي اين خط با رعايت مسايل فني مانند ضربهگيرها حل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.