ماليات ساخت و فروش قبل از سال59 كاهشيافت

Jahan e-Sanat - - News -

»جهانصنعت«-قائممقامسازمانامورمالياتيكشورازكاهشماليات س//اخت و فروش مسكن براي واحدهايي كه پروانه ساخت آنها براي قبل از 1395 اس//ت، خبر داد. به گزارش روابطعمومي س//ازمان امور مالياتي، محمدقاسمپناهيبااعالماينخبركهكليهواحدهايساختهشدهيادرحال ساخت كه پروانه ساخت آنها مربوط به قبل از سال 1395 است، مشمول ماليات س//اخت و فروش موضوع آييننامه ماده77 1394/4/31يحلاصا قانون مالياتهاي مستقيم به ميزان01درصد علي الحساب بر اساس ارزش معامالتي امالك نخواهند بود، گفت: اين واحدها صرفا بابت فروش و انتقال آن مانند ساير امالك مشمول ماليات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون كهبهميزانپنجدرصدارزشمعامالتياست،هستند.قائممقامسازمانامور مالياتي كشور افزود: به اين ترتيب با عنايت به مصوبه اخير دولت، ماليات واحدهاي س//اخته شده و در حال س//اخت كه پروانه ساخت آنها تا پايان 1394لا//س صادر شده، كاهش پيدا كرده است. وي همچنين با اشاره به اينكه آييننامه ماده77 (1394/4/31يحلاصا) قانون مالياتهاي مستقيم درخصوص ماليات ساخت و فروش مسكن به ساختمانهايي تعلق ميگيرد كه پروانه ساخت آنها از تاريخ 1395/1/1 به بعد صادر شده باشد، گفت: با توجه به اينكه مراحل ساخت و فروش مسكن تقريبا 12 تا 18 ماه طول ميكشد، اين آييننامه بهگونهاي تنظيم شده است كه اثر اجراي اخذ ماليات درسالهايآتيآنملموسخواهدبود.پناهيتاكيدكرد:باعنايتبهآييننامه جديد مصوب دولت در ساخت و فروش ساختمان نوساز كه پروانه ساخت آنها از سال 1395 به بعد صادر شده، ميزان ارزش افزوده زمين كه تا زمان فروش ساختمان ايجاد ميشود، مشمول ماليات ساخت و فروش نميشود، به عبارتي ماليات ساخت و فروش صرفا به سود حاصل از ساخت اعياني روي عرصه )زمين( تعلق ميگيرد و سود حاصل از اضافه ارزش زمين در هر حال مشمول ماليات ساخت و فروش نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.