وضعيتمناسبراههايروستاييصومعهسرا

Jahan e-Sanat - - News -

مديركل راهوشهرسازي در جلسه بررسي وضعيت پروژههاي عمراني شهرستان صومعهسرا گفت: شاخص آس//فالت راههاي روستايي شهرستان صومعهسرا از وضعيت مناسب و قابلقبولي برخوردار است. جلسه بررسي وضعيت پروژههاي عمراني، اقتصادي و گردش//گري شهرستان صومعهسرا به منظور كارشناسي و بررسي وضعيت پروژههاي عمراني دستگاههاي اجرايي شهرستان، با حضور علي خاوري، مديركل راهوشهرسازي، نماينده مردم شريف صومعهسرا در مجلس شوراي اسالمي، جمعي از مديران استاني و محلي در فرمانداري اين شهرستان برگزار شد. رييس شوراي حملونقل استان گيالن خاطرنشان كرد: در استان تا پايان سال ‪7800 29،‬ كيلومتر راه روستايي داشتيم كه با اقدامات مناسب اين عدد را در سال 95 به 9045 كيلومتر رسانديم و با افتخار شاخص آسفالت راه روستايي كه در سال ‪39/5 29،‬ درصد بود، تا پايان سال 95 به 51/77 درصد رسيد. وي با بيان اينكه شاخص آسفالت در شهرستان صومعهسرا از ميانگين استاني و كشوري هم باالتر است، افزود: شاخص آسفالت شهرستان صومعهسرا با پيگيريهاي مسوولين گذشته و فعلي اين شهرستان از وضعيت مناسب و قابلقبولي برخوردار است. مديركل راهوشهرسازي گيالن از كليه پيمانكاران كه با تمام تنگناها و مشكالت مالي دوشادوش دولت در جهت آباداني استان از هيچ كوششي دريغ نورزيدند تشكر و بر نقش پررنگ آنها در افزايش شاخص آسفالت استان تاكيد كرد. خاوري با اشاره به اينكه در بودجه سال 95 اعتبار راه روستايي در كشور 500 ميليارد تومان بود، گفت: ما 80 ميليارد تومان آن را براي استان گيالن اخذ كرديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.