تالش مديران در اجراي پروژههاي عمراني و طرح تفضيلي

Jahan e-Sanat - - News -

به گزارش واحد خبر مديريت ارتباطات و امور بينالملل شهرداري رشت مهندس جمشيدپور با تاكيد بر ضرورت بهكارگيري تالش مضاعف توسط مديران ستادي و مناطق در اجراي پروژههاي عمراني و طرح تفضيلي اذعان داشت: مديران ميتوانند با گرفتن نيروهاي كمكي در مناطق و پرداخت حق مسووليت در تسريع بخشي روند اجراي برنامهها و پروژههاي شهرداري گام بردارند.

وي افزود: در مرحله پرداختهاي طرح تفضيلي ما با طرح تفضيلي قديم، ادامه كار ميدهيم. سرپرست شهرداري رشت با اشاره به طرح موضوع تخريب خانه استاد ابتهاج گفت: با توجه به رويكرد مالك جديد براي اين ملك، شهردار منطقه ميتواند با هماهنگي مشاور آن مكان با تغيير كاربري به فضاي سبز اقداماتي داشته باشد. جمشيدپور با اشاره به اينكه تغيير كاربري ارزش افزوده خواهد داشت، تصريح كرد: هم براي خانه هوشنگ ابتهاج و هم براي خيابان61 متري روبهروي بانك مسكن واقع در خيابان امام كه طرح تفضيلي براي آن لحاظ شده، توافقنامهاي به صورت مشاركتي انجام شده كه اين پروژهها باعث افزايش درآمد شهرداري نيز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.