300 فقره انشعاب آب غيرمجاز در قدس شناسايي شد

Jahan e-Sanat - - News -

محبوبه ابوالقاسمي- بهزاد رضواني گفت: در راستاي توليد و توزيع عادالنه آب شرب، شناسايي انشعابات آب غيرمجاز و تبديل آنها به مجاز بهعنوان يكي از مهمترين اولويتهاي آبفاي قدس در دستور كار قرار دارد. رضواني ادامه داد: اين امور از ابتداي سالجاري تاكنون موفق به شناسايي و تبديل 300 فقره انشعاب غيرمجاز در اقطار مختلف شده است كه اين امر با مساعدت و تالش و همت رييس مشتركين و مسوول حراست امورتحقق يافت.

وي افزود: تبعات وجود انشعابات غيرمجاز از سوي برخي، عالوه بر هدررفت آب و افزايش حوادث و هزينههاي مربوط به نيروي انساني در ترميم شبكه و انشعابات غيراستاندارد، موجب تضييع حقوق مشتركان خواهد شد. بهزاد رضواني اظهار داشت: اين امور درصورت مشاهده هرگونه استفاده غيرمجاز از شبكه توزيع نسبت به جمعآوري اينگونه انشعابات و معرفي شخص خاطي به دستگاه قضايي اقدام خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.