روند افزايش دماي هوا در كشور طبيعي است

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا-رييسسازمانهواشناسيكشوربااشارهبهروندطبيعيافزايشدماي هوا در ايران گفت: با ورود به تابستان افزايش دماي هوا در سطح كشور روند طبيعي دارد و هيچ مساله غيرطبيعي در اين زمينه مشاهده نشده است. داود پرهيزكاردرخصوصروندافزايشدمايهوادركشوربيانكرد:افزايشدمايهوا درمنطقهبهطورمعمولتحتتاثيرجريانهايموسمياقيانوسهندازخردادماه آغاز ميشود و به تدريج شاهد افزايش دماي هوا در منطقه جنوبشرقي و نفوذ آنبهمركز،جنوبوجنوبغربيكشورخواهيمبود.معاونوزيرراهوشهرسازي اظهار داشت: در تهران شرايط تابستاني از نيمه خرداد ماه به بعد خود را نشان ميدهد و دماي هوا در پايتخت رو به افزايش ميرود و معموال بيشترين ركورد ثبت دماي هوا در تهران از نيمه تيرماه تا نيمه مرداد ماه هر سال است. رييس سازمانهواشناسيكشوربابياناينكهتاكنونبيشتريندمايهوادرتهران34 درجه باالي صفر در سالهاي گذشته ثبت شده است، گفت: هماكنون افزايش دماي هوا در تهران و كشور روند طبيعي خود را طي ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.