نشت خط لوله نفت در محدوده سهراه فرودگاه اهواز مهار شد

Jahan e-Sanat - - News -

با اقدام سريع و تالش نيروهاي عملياتي شركت بهرهبرداري نفتوگاز كارون، نشت از خط لوله نفت 20 اينچ لب سفيد در محدوده سه راه فرودگاه اهواز مهار شد. خط لوله نفت ارسالي لب سفيد، در ساعت 05:20 دقيقه روز جمعه دوم تيرماه در اثر فرسودگي دچار نشت محدود شد كه از همان ساعات اوليه كار كنترل نفتريزي و پاكسازي محل آغاز گرديد.

هماكنون عمليات پاكسازي محل پايان يافته و نيروهاي عملياتي مستقر در محل در حال ترميم اين خط لوله هستند. حاجيزاده مديركل مديريت بحران استانداري خوزستان نيز در بازديد از محل ضمن اطالع از وضعيت اين خط لوله، از حضور به موقع مديريت و نيروهاي عملياتي شركت بهرهبرداري نفت و گاز كارون و اقدامات سريع صورت گرفته در كنترل نفتريزي تقدير و تشكر كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.