ریشهیابی بازدهی بنیادی صنایع تاالر شیشهای

Jahan e-Sanat - - News - تاالر نقره ای

تصمیم بانک مرکزی در خصوص واریز درآمد از تراکنشهای پوز به شرکتهای ،psp سودآوری این شرکتها را متحول کرد. در کنار این عامل به طور کلی آیتی، صنعت رو به رشدی است و این دالیل در کنار هم باعث افزایش چش//مگیر سودآوری صنعت شد. مهدی محمودی، مدیر صندوقهای سرمایهگذاری تامین سرمایه لوتوس پارسیان در گفتوگو با سنا، در خصوص صنایع پربازده بازار با تاکید بر اینکه در ش//رایط فعلی صنایع کوچک بیشتر مورد توجه سرمایهگذاران قرار میگیرند، گفت: به همین دلیل در بررسی بازدهی صنایع بازار به صنایع کوچکی مثل قند و شکر برخورد میکنیم. محمودی با اشاره به اینکه صنعت آیتی و خدمات انفورماتیک نیز در گروه صنایع برتر بازار در سالجاری قرار دارند، افزود: صنعتآیتیصنعتبزرگیاستکهبرایبازدهی باالی آن دالیل متعدد و البته بنیادی وجود دارد. وی با اش//اره به افزایش نرخ کارمزد تراکنشها افزود: از بهمن سال گذشته بانک مرکزی مقرر کرد به ازای هر تراکنش از دس//تگاههای پوز به ش//رکتهای psp درآمد مشخصی واریز شود. محم//ودی با تاکید ب//ر اینکه این تصمیم بانک مرکزی س//ودآوری شرکتهای psp را متحول کرد، افزود: در کنار این عامل به طور کلی آیتی صنعت رو به رش//دی است و این دالیل در کنار همباعثافزایشچشمگیرسودآوریصنعتشد. مدیر صندوقهای سرمایهگذاری تامین سرمایه لوتوس پارسیان با اشاره به اینکه انحصار در این صنعت نیز چشمانداز آن را مثبتتر کرد، افزود: بانک مرکزی در تصمیمی اعالم کرد هیچ شرکت psp جدی//دی مجوز فعالیت نخواهد گرفت. بر همین اس//اس در حال حاض//ر بازار این صنعت در اختیار 12 شرکت است و این بازار انحصاری چشمانداز روشنی را برای سهامداران این صنعت ترسیم کرده است. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار این گروه س//االنه 20 تا 30 درصد بزرگتر میشود، گفت: این رشد بازار در بین 12 ش//رکت حاضر تقسیم میشود و هیچ شرکت تازهای به این گروه اضافه نمیشود. وی در ادامه به شرکتهای گروه خدمات انفورماتیک اشاره و اظهار کرد: شرکتهای این گروه متولی تراکنشهای شتابی هس//تند و براساس تعداد تراکنشه//ا درآمد کس//ب میکنند. محمودی بازار گروه خدمات انفورماتیک را نیز رو به رش//د دانست و افزود: در چند سال اخیر این گروه رشد خوبی داشته که مهمترین دلیل رشد این صنعت چش//مانداز روشن سودآوری است. به گفته این کارش//ناس بازار س//رمایه، در بورسهای بزرگ دنی//ا نیز صنعت آیت//ی و خدمات انفورماتیک سهم بزرگی از بازار را در اختیار دارند و از شرایط س//ودآوری خوبی برخوردارن//د. وی در ادامه به صنعت قند و شکر اشاره کرد و گفت: قند و شکر صنعت کوچک با سرمایه پایین است به همین دلیلروندتغییرقیمتیسهامدراینگروهشدیدتر از صنایع بزرگ است. محمودی با اشاره به اینکه نوسانهای قیمتی در سهام کوچک بیشتر است، افزود: بر همین اس//اس معموال سرمایهگذاران پرریسک اقدام به خرید سهام کوچک میکنند. وی درباره دلیل بنیادی رشد صنعت قند و شکر به چشمانداز افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ ارز در برخی تحلیلهای این صنایع لحاظ میشود. به گفته محمودی با توجه به رشد باالی نقدینگی در دو سال اخیر و سکون نرخ دالر، احتمال تغییر نرخ ارز وجود دارد که افزایش نرخ ارز در این صنعت تاثیرگذار است. وی با اشاره به گروه الستیک و تایر ادامه داد: این گ//روه نیز در زمره صنایع پربازده بازار این روزها قرار دارد. نرخ مواد اولیه تایر در این مدت کاهش چشمگیری داشته و تقریبا نصف شده است و با توجه به چشمانداز رشد ارز، این گروه نیز میتواند در میان صنایع برتر بازار قرار بگیرد. شرکتهایپیشرو افزون بر این گزارش هفتگی بررسی بازارها، نمایی از کل بازار اوراق بهادار کشور و وضعیت بورسهای شناختهشده را نشان میدهد که به صورت هفتگی منتشر میشود. در این گزارش روند ش//اخصهای اصل//ی، ارزش بازار، حجم و ارزش معام//الت، بازدهی بورس بر حس//ب ری//ال، دالر و یورو در بازهه//ا زمانی متفاوت بررس//ی میشود. به گزارش بورس تهران و بر اس//اس گزارش هفتگی بررسی بازارها که هر هفته توسط مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران تهیه و منتش//ر میش//ود، شاخص کل بورس اوراق به//ادار تهران در پایان معامالت چهارشنبه هفته گذشته به عدد 78736 واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته037 واحد کاهش داشته است. در این هفته حجم معامالت6572 میلیون سهم و ارزش 6163نآ میلیارد ریال بوده اس//ت ک//ه حجم و ارزش معامالت نس//بت به هفته گذش//ته به ترتیب 9 و01 درص//د افزایش داش//ته اس//ت. ارزش بورس اوراق به//ادار تهران در پایان معامالت ای//ن هفته به ع//دد 3195995 میلیارد ریال رس//ید که در مقایس//ه با پایان هفته گذشته 0/75 درصد کاهش داشته است. سه صنعت » بانکها و موسسات اعتباری « با 23 درصد، »خودرو و س//اخت قطعات« ب//ا 14 درصد و »فلزات اساسی« با 9/3 درصد بیشترین حجم معامالت هفتگی را به خود اختصاص دادند. بر این اساس در 30 روز منتهی به 31 خرداد ماه ،1396 »استخراج سایر معادن« با بازدهی 6 درصد، در صدر صنایع بورسی قرار گرفت. در مدت مشابه صنعت » انتشار، چاپ و تکثیر« با منفی 12/6 درصد، بیشترین افت را تجربه کرد. در میان شرکتها، شرکت » دارویی لقمان« با 43/4 درصد بیشترین افزایش و » قند ثابت خراس//ان« ب//ا منفی 29/1 درصد بیش//ترین کاه//ش را داش//تند. همچنین در محاس//به بازدهیها نس//بت ب//ه پایان هفته گذش//ته، شاخص بورس عربستان صعودی (TASI) با رشد 8/9 درصدی بیشترین بازدهی و شاخص بورس دوبی DFMINDEX) ( با افت 1/7 درصدی کمترین بازدهی را به خود اختصاص دادهان//د. عالوه بر م//وارد فوق، بازدهی بورس تهران، فرابورس ایران، نرخ ارز و طال به صورت هفتگی و ماهانه در اختیار خواننده قرار دارد. صنایع و شرکتهای دارای بیشترین تاثیر بر ش//اخص، معامالت به تفکیک صنایع، ریسک و بازده//ی صنایع نیز از دیگ//ر اطالعات ارائه ش//ده در این گزارش اس//ت. مقایسه بازدهی صندوقهای س//رمایهگذاری قاب//ل معامله و همچنین خالصهای از بازده برخی از بورسها، اونس طال، قیمت جهان//ی نفت، نرخ ارزهای مبادلهای و قیمت فلزات اساسی نیز در بخش پایانی این گزارش قابل مشاهده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.