بهبود تقاضای فوالد در بازارهای جهانی

Jahan e-Sanat - - News -

آخرین وضعیت بازارهای جهانی سنگآهن، قراضه، بیلت، مقاطع و ورق نشان میدهد که قیمت سنگآهن با توجه به بهبود تقاضا و رشد قیمت فوالد روندی صعودی را تجربه کرد. به گزارش متال بولتن، سنگآهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین هفته گذشته را با حدود 55 دالر آغاز کرد و تا پایان هفته با توجه به بهبود تقاضا و رشد قیمت فوالد روندی صعودی را تجربه کرد و 56/8 دالر هر تن خشک سیافآر شد. ظاهرا چینیها با قیمت فعلی س//نگآهن مش//کلی ندارند. البته برخی نگرانند مساله مازاد عرضه مشکلساز شود. چون موجودی بنادر خیلی باالس//ت و تحلیلگران برای بلندمدت چشمانداز روشنی برای س//نگآهن پیشبینی نمیکنند. آخرین موجودی بنادر چین 1/7 میلیون تن رش//د داش//ت و 144 میلیون تن ثبت شد. در بازار سنگآهن صادراتی ای//ران آخرین قیمت س//نگآهن مگنتیت خلوص 60 درص//د از ح//دود 33 دالر هر تن ف//وب بندرعباس به حدود 35 دالر هر تن فوب رس//ید. سنگآهن هماتیت صادرات//ی ایران نیز با حدود دو دالر رش//د به 31 دالر هر تن فوب رسید. قراضه هفته گذشته در بازار واردات قراضه ترکیه قیمتها کمی باال رفت و خریدارها نتوانس//تند مانع آن ش//وند. فوالدسازان ترک باید قراضه بخرند و عرضه آنقدر متنوع نیس//ت که بتواند جلوی رش//د قیمت را بگیرد. قراضه س//نگین 80-20 دریای بالتی//ک از 275 به 277 دالر هر تن س//یافآر رسید. قراضه سنگین 80-20 آمریکا نیز به 280 دالر هر تن س//یافآر رسیده است. قراضه آ3 س//یای اس 275 دالر هر تن س//یافآر ترکیه شد که چهار دالر نسبت به معامله قبلی رشد داشته است. آخرین قیمت قراضه س//نگین کالس 2 ژاپن در خاور دور 233 تا 238 دالر هر تن فوب پیشنهاد شده که از هفته قبل تغییری نداشته است. قراضه کانتینری سنگین خلوص 80-20 آمریکا نیز در خاور دور خریداری ندارد و 250 تا 255 دالر هر تن سیافآر است که پنج دالر هر تن نس//بت به هفته قبل باال رفت. در تایوان قراضه کانتینری وارداتی دو دالر رشد قیمت داشته 250 دالر هر تن سیافآر شد. در بازار داخلی آمریکا قراضه خرد شده 296 دالر هر النگ تن بود. بیلت هفته گذشته متوسط قیمت بیلت صادراتی از 398 دالر ب//ه 400 دالر هر تن فوب رس//ید. البته در اغلب بازارهای خریدار فعالیتی نبود و تقاضا تحت تاثیر رکود ماه رمضان کاهش داش//ت. در آس//یا فصل بارشهای موسمی نیز بر رکود بازار اثر داشته است. تنها مصریها به خرید بیلت تمایل داشتند چراکه انتظار دارند تقاضای میلگرد بعد از ماه رمضان تا 30 درصد باال برود. مصر در 405 تا 407 دالر هر تن فوب از ترکیه بیلت خرید. بیلت سیای اس نیز در مصر 415 دالر هر تن سیافآر بود. در ترکیه بیلت س//یای اس 415 دالر هر تن سیافآر بود و تمایلی به خرید آن دیده نمیشود. بیلت در بازار داخلی چین حدود هشت دالر رشد داشته و قیمت هر تن کارخانهای آن 465 دالر شده است. مقاطع هفته گذشته رشد قیمت بیلت باعث شد میلگرد در بازار چین 1/5 تا 9 دالر باال رفته به 523 تا 529 دالر هر تن درب کارخانه برسد البته بارش شدید باران و رکود تقاضا موجب شده بازار به آینده خوشبین نباشد. از اوایل ژوئ//ن میلگرد ترکیه در 425 تا 430 دالر هر تن فوب فروخته شده و حال کارخانهها قیمت را به 430 تا 440 دالر افزایش دادهاند. در بازار داخلی ترکیه قیمت 10 دالر افت داشته 460 تا 465 دالر هر تن درب کارخانه است. میلگرد صادراتی س//یای اس نیز 410 تا 420 دالر هر تن فوب دریای سیاه بود ولی خریدارها به دنبال 405 دالر ه//ر تن فوب بودند. میلگرد در بازار داخلی آمریکا در 573 تا 595 دالر هر تن درب کارخانه در ثبات بود. در شمال اروپا نیز میلگرد داخلی پنج یورو ارزانتر شده و قیمت کارخانهای آن 440 یورو شده است. ورق قیمت ورق گرم در بازار داخلی ترکیه 490 تا 500 دالر ه//ر تن درب کارخانه میباش//د و هفته گذش//ته معامالت//ی در 490 دالر نهایی گردی//د. ترکیه در بازار واردات از روسیه در 455 تا 460 دالر هر تن سیافآر ورق گ//رم خرید. متوس//ط قیمت ورق گ//رم صادراتی سیای اس 440 دالر هر تن فوب ثبت شد که کمتر از س//ه دالر رشد داشت. ورق گرم در بازار داخلی چین 4 تا 9 دالر هر تن رش//د داشته 492 تا 502 دالر هر تن درب کارخانه ش//ده است. تقاضا رو به باالست و عرضه محدودتر شده است. ورق گرم صادراتی چین نیز 450 دالر هر تن فوب بود. دو هفته اخیر افت بیشتر تقاضای قیمت ورق گرم را در بازار داخلی شمال اروپا 10 یورو پایین آورده به 490 تا 510 یورو هر تن درب کارخانه رسانده است. در بازار داخلی آمریکا نیز ورق گرم 656 دالر هر شورت تن درب کارخانه و در ثبات بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.