انعقاد 54 هزار قرارداد سکه آتی

Jahan e-Sanat - - News -

بررس//ی معامالت آتی س//که در آخرین روز معامالتی هفته گذشته )پنجشنبه( نش//ان میدهد در مجموع سه هزار و 647 قرارداد منعقد ش//د. به گ//زارش بورس کاال، حج//م معامالت آتی س//که طی هفته گذش//ته در بورس کاال به 54 هزار و 846 قرارداد و ارزش هفت هزار و 359 میلیارد ریال رس//ید، این در شرایطی است که اونس طال که روزهای چهارش//نبه و پنجش//نبه رشد را تجربه کرده بود، روز جمعه را نیز با رش//د آغاز کرد. آنچه صبح جمعه به اونس کمک کرد ادامه احیای بهای نفت خام بود. طال روز جمعه برای س//ومین روز متوالی افزایش یافت اما این افزای//ش که تحت تاثیر کاهش ارزش دالر آمریکا و ضعف داراییهای پرریسک روی داد، به رشد هفتگی این فلز زرد کمکی نکرد. در معامالت آتی سکه نیز طی هفته گذشته، سررس//ید اسفندماه س//الجاری به عنوان پرطرفدارترین سررس//ید لقب گرفت به نحوی که معاملهگران 46 هزار و 573 قرارداد را به ارزش شش هزار و 291 میلیارد ریال در این موعد تحویل به ثبت رساندند. در رتبه دوم معامالت آتی سکه، سررسید دی ماه سالجاری نیز با پنج هزار و 179 قرارداد به ارزش 706 میلیارد ریال رس//ید. در مکان سوم بازار آتی نیز قرارداد تیرماه امسال جای گرفت، به طوری که سررس//ید تیرماه با یک ه//زار و 266 قرارداد به ارزش 154 میلیارد ریال رس//ید. همچنین سررسید شهریورماه ب//ا 884 ق//رارداد به ارزش 110 میلی//ارد ریال در جایگاه بعدی قرار گرفت. در جایگاه آخر نیز سررسید آبان ماه با 748 ق//رارداد به ارزش 95 میلیارد ریال معامالت خود را در هفته اخیر به پایان رس//اند. افزون بر این در معامالت روز پنجشنبه هر پنج سررسید فعال بازار آتی بورس کاال با روندی مثبت روبهرو شدند، به طوری که بر اساس آمار معامالت سکه تحویل تیرماه با ثبت قیمت یک میلیون و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.