شفافسازی مینو

Jahan e-Sanat - - News -

شرکتصنعتیمینوصورتهایمالییکسالهمنتهیبه03 اسفندماه 95 راباسرمایهمعادل086 میلیاردریالبهصورتحسابرسینشدهمنتشر کرد. این شرکت در سال مالی منتهی به 30 اسفند 59، مبلغ دو هزار و 953 میلیارد و 243 میلیون ریال درآمد عملیاتی داش//ت. از درآمد این شرکت بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 530 میلیارد و 200 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینههای فروش، اداری و عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه و سود عملیاتی دوره به مبلغ 436 میلیارد و 637 میلیون ریال محاسبه ش//د. از سود عملیاتی دوره نیز هزینههای مالی و مالیات کسر و پس از اضافه شدن درآمدهای غیرعملیاتی به آن سود خالص دوره به مبلغ 392 میلیارد و 648 میلیون ریال به دست آمد و بر این اساس مبلغ 577 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه و در نهایت مبلغ 973 میلیارد و 39 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد. »غصینو« دالیل تغییرات واقعی دوره 12 ماهه منتهی به 29 اس//فندماه 94 را نسبت به اطالعیه قبلی تعدیل ذخیره مالیات عملکرد و اصالح مالیات ارزش افزوده اعالم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.