شفافسازی ایران ارقام

Jahan e-Sanat - - News -

ش//رکت ایران ارقام صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به 30 اسفندماه 95 را با سرمایه 500 میلیارد ریال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. این شرکت در دوره شش ماهه نخست سال مالی منتهی به 31 شهریور69 به مبلغ054 میلیارد 813و میلیون ریال درآمد عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 83 میلیارد و 338 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه فروش، اداری و عمومی کسر شد و پس از افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن سود عملیاتی دوره به مبلغ 583 میلیون ریال رسید. از سود عملیاتی دوره نیز هزینههای مالی کسر و درآمدهای غیر عملیاتی به آن اضافه و در نهایت مبلغ 12 میلیارد و 909 میلیون ریال زیان خالص دوره محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 26 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.