انتشارصورتمالیتلفیقی21 ماهه»شرانول«

Jahan e-Sanat - - News -

شرکت نفت ایرانول اطالعات و صورتهای مالی تلفیقی سال منتهی به 30 اس//فندماه 1395 را با س//رمایه یک هزار میلیارد ریال، به صورت حسابرسینشدهمنتشرکرد.اینشرکتدردوره21 ماههسالمالیمنتهی به 30 اسفندماه ،1395 مبلغ دو هزار و 33 میلیارد و 31 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ دو هزار و 33 ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال 49، معادل 47 درصد افزایش نشان میدهد. »شرانول« سود انباشته پایان دوره را مبلغ دو هزار و 878 میلیارد و 779 میلیون ریال اعالم کرد. یادآور میش//ود این شرکت در دوره منتهی به 29 اسفندماه ،1394 سود خالص را مبلغ یک هزار و 385 میلیارد و 579 میلیون ریال و سود به ازای هر سهم را یک هزار و 386 ریال اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.