عملکرد21 ماهه»ختوقا«

Jahan e-Sanat - - News -

گروهصنعتیقطعاتاتومبیلایرانصورتهایمالی21 ماههمنتهیبه 30 اسفندماه59 را با سرمایه056 میلیارد ریال به صورت حسابرسیشده منتشر کرد. این شرکت در سال مالی گذشته مبلغ 145 میلیارد و 789 میلیون ریال درآمد عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت هزینههای فروش، اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 77 میلیارد و 81 میلیون ریال رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.