247 ریال سود به ازای هر سهم »کروی«

Jahan e-Sanat - - News - کف تاالر

223 هزار تومان، رش//د 0/31 درصدی را تجربه کرد. این در شرایطی است که قرارداد تحویل شهریور سالجاری با قیمت یک میلیون و 251 هزار تومان رشد 0/14 درصدی را به ثبت رساند. همچنین سکه تحویل آبان امسال با نرخ یک میلیون و 282 هزار تومان به فروش رسید و افزایش قیمت 0/16 درصدی را تجربه کرد. سررسید دیماه هم با نرخ یک میلیون و 314 هزار تومان معامله و با رشد 0/21 درصدی روبهرو شد. از سویی دیگر سررسید اسفندماه نیز با قیمت یک میلیون 349 تومان به ثبت رسید و با افزایش قیمت 0/36 درصدی رو به رو شد.

شرکت توسعه معادن روی ایران صورتهای مالی یکساله منتهی به پایاناسفندماه59 راباسرمایهدوهزارو314 میلیاردو059 میلیونریال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. این شرکت در سال مالی منتهی به 30 اسفند59،مبلغ546 میلیاردو651 میلیونریالدرآمدهایعملیاتی داشت. از درآمد این شرکت هزینههای فروش، اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ695 میلیارد و67 میلیون ریال رسید. به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای غیرعملیاتی اضافه و پس از کسر مالیات از آن سود خالص دوره به مبلغ 596 میلیارد و 120 میلیون ریال محاسبه و بر این اساس مبلغ 247 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نیز س//ود انباش//ته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ یک هزار و 744 میلیارد و 531 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای »کروی« منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.