معامله 62 میلیارد سهم در 59 روز معامالتی

Jahan e-Sanat - - News - فراسو

در س//ه ماه نخست امسال تعداد 62 میلیارد سهم و حقتقدم به ارزش 157 هزار و 658 میلیارد ریال طی 59 روز معامالتی مورد دادوس//تد قرار گرفته است. به گزارش س//نا؛ از ابتدای تا پایان خردادماه در مدت سه ماه، تعداد 62 میلیارد و 219 میلیون سهم و حقتقدم به ارزش 157 هزار و 658 میلیارد ریال در سه میلیون و 577 ه//زار و 747 دفعه طی 59 روز معامالتی مورد معامله قرار گرفته اس//ت. همچنین بررس//ی معامالت بازار س//هام به تفکیک بازار نشان میدهد در این مدت 37 میلیارد و 383 میلیون س//هم به ارزش 83 هزار و 184 میلیارد ریال در یک میلیون و 593 هزار و 203 نوبت در بازار اول؛ 22 میلیارد و 941 میلیون سهم به ارزش 53 ه//زار و 904 میلیارد ریال در یک میلیون و 969 هزار و 794 نوبت در بازار دوم؛ 19 میلیون سهم به ارزش 18 هزار و 597 میلیارد ریال در 4762 نوبت در ب//ازار بدهی؛ یک میلیارد و 697 میلیون س//هم به ارزش 30 میلیارد ریال در 797 نوبت در بازار مشتقه و 180 میلیون واحد از صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش 1942 میلیارد ریال در 9191 نوبت مورد معامله قرار گرفته است. این گزارش میافزاید: ش//اخص کل نیز که معامالت امسال بورس را از ارتف//اع 77 هزار و 230 واحد آغاز کرده اس//ت در پایان خردادماه به رقم 78 هزار و 736 واحد رسید که حکایت از ثبت رش//د 1506 واحدی و دو درصدی در سه ماه گذشته دارد. شاخص بازار اول نیز در این مدت با 223 واحد افت و شاخص بازار دوم با 10437 واحد رشد مواجه شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.