نا امنی در فضای کسب و کار

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه بازرگان/ی- با اینک//ه به نظر میرس//د در پسابرجام شرایط برای جذب سرمایهگذاران خارجی مهیا شده و امکان توسعه روابط تجاری با دیگر کشورها برقرار شده است اما هنوز شاهد این هستیم که به دلیل نبود انسجام الزم در قوانین اقتصادی کشور، جذب سرمایهگذاری خارجی نسبت بهمزیتهایموجوددرکشوربسیارمحدود است. این در حالی است که سرمایهگذاران داخلی هم با توجه به موانعی که بر سر راه آنها قرار دارد، کمتر به این سمت و سو سوق پیدا میکنند و در نهایت محیط کسبوکار کهطیسالهایاخیرآنطورکهبایدوشاید بابهبودمواجهنشدهاست،همچنانبههمان شکلباقیخواهدماند.

اماباتوجهبهادامهدورهریاستجمهوری حسن روحانی، انتظار میرود دولت دوازدهم با نواق//ص عملکردی خ//ود در حوزههای مختل//ف به خصوص در زمین//ه توجه به بخشخصوصیوفراهمکردنزیرساختها برایجذبسرمایهگذارخارجیوهمچنین افزایش اشتغال در کشور آشنا بوده و هرچه سریعتر برای حل آنها گام بردارد. بر همین اس//اس رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به انتخابات ریاس//تجمهوری اخیر، تداوم کار و فعالیت رییسجمهور برای یک دوره چهارسالهدیگررابهفالنیکگرفتوگفت: امیدواریم در دولت دوازدهم مشکالت پیش پایاقتصادکشورهرچهسریعتربرطرفشود و مطمئن هستیم که بخش خصوصی در دولت آینده موفقتر از قبل خواهد بود.

در این میان س//یوچهارمین نشست شورایگفتوگویدولتوبخشخصوصی استانتهراننیزباحضورنمایندگاننهادهای دولتیوفعاالنبخشخصوصیدرمحلاتاق تهران و با موضوع س//رمایهگذاری خارجی برگزار شد که طی آن مساله سرمایهگذاری خارجی و برنامهها و اقداماتی که تاکنون در راستایجذبسرمایهدرکشورصورتگرفته روی میز نقد و بررسی اعضای این شورا قرار گرفت.همچنینفریالمستوفیبهنمایندگی ازاتاقتهرانگزارشیازاقداماتمرکزخدمات سرمایهگذاری خارجی که به تازگی فعالیت جدی خود را آغاز کرده است، ارائه داد.

ض/رورت اص/الح قوانی/ن سرمایهگذاریخارجی

استاندار تهران در ابتدای این جلسه به موضوعاقتصادمقاومتی،تولیدواشتغالاشاره و تاکید کرد که شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در این اساس، راهبرد مدونی را تبیین خواهد کرد.

حسینهاشمی در همین رابطه از کلیه دس//تگاههای دولت//ی و بخش خصوصی خواس//ت در تدوین این س//ند راهبردی و نقشهراهبرایپیادهسازیشعاراقتصادیسال جاری، مشارکت جدی داشته باشند.

وی همچنین با اش//اره به اینکه اصالح قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاری خارجی ضروری است، گفت: در این رابطه، نقشمجلسوکمیسیونهایتخصصیآن کلیدی است و برای اصالح این قوانین باید تعاملبخشخصوصیبهویژهاتاقبازرگانی بامجلسپررنگترشود.

وی همچنی//ن تمرک//ز ب//ر حوزهها و بخشه//ای اقتص//ادی دارای مزیت برای جذب سرمایههای خارجی در این حوزهها را مهم ارزیابی کرد.

ایجاد069 هزارش/غلطیپنج سالآتی

محمد عیدیان، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز برای آغاز دس//تورکار جلسه به بخشهایی از س//ند برنامه ششم توسعه پرداخت و با بیان اینکه در این برنامه بر ایجاد 960 هزار ش//غل طی پنج سال آتی تاکید ش//ده است، گفت: متوسط سرمایهگذاری مورد نیاز برای این میزان اشتغالزایی، 770 هزارمیلیاردتومانتعیینشدهاست.

ویسپسبااشارهبهاینکهمتوسطرشد سرمایهگذاریخارجیدربرنامهششم4/12 درصد تعیین شده است، افزود: محل تامین س//رمایهگذاریها نیز در این برنامه به طور دقیقلحاظشدهبهطوریکهازمحلبودجه عمرانیساالنهباید99 هزارو006 میلیارد تومان سرمایهگذاری شود، تسهیالت بانکی 190 هزار میلیارد تومان در سال، صندوق توسعهملی17 هزار004 میلیاردتومان،از محلبازارسرمایه59 600و میلیاردتومان، از محل سرمایهگذاری شرکتهای دولتی و نهاده//ایعمومی59 هزارو007 میلیارد تومان، از محل آورده اش//خاص 22 هزار و 800 میلیاردتومانوازمحلسرمایهگذاری خارجی591 هزارو005 میلیاردتومانباید در سال جذب شود. محدودیتهابایدبرچیدهشود همچنین در ادامه رییس مرکز خدمات سرمایهگذاریاتاقتهراندرخصوصبرنامهها و اقداماتی که تاکنون از س//وی این مرکز صورتگرفتهتوضیحاتیداد.

فریال مس//توفی با بی//ان اینکه در گام نخست، از سوی این مرکز قوانین و مقررات مخ//ل در جذب س//رمایهگذاری خارجی شناسایی ش//د، گفت: بررسی و رسیدگی ب//ه موانع و چالشهایی ک//ه در این حوزه وج//ود دارد در دس//تورکار مرکز خدمات س//رمایهگذاری اتاق تهران قرار گرفت و در حال حاضر بخش عمدهای از مشکالت این بخش شناسایی و راهکارهای عبور از آن نیز پیشنهادشدهاست.

ویهمچنینبهراهاندازیسامانهخدمات سرمایهگذاری اتاق تهران اشاره کرد و یادآور شد: هدف از فعالیت این سامانه، ایجاد پل ارتباط//ی میان س//رمایهگذاران خارجی و سرمایهپذیران داخلی و پروژههای اقتصادی در ایران است.

مستوفی در ادامه تصریح کرد: از سوی مرکز خدمات س//رمایهگذاری اتاق تهران، پیشنهادهاییبرایاصالحبرخیآییننامههاو قوانینمربوطبهجذبسرمایهگذاریتدوین شدهودراختیارمراجعتصمیمگیریکشور قرار گرفته است.

وی تسهیل شرایط ورود سرمایهگذاران خارجی به بازار س//رمایه و بورس کشور را یکی از پیشنهادهای مطرح شده عنوان کرد و اف//زود: همچنین محدودیتهایی که در برخی بخشهای اقتصادی از حیث سهم س//رمایهگذاری خارجی وج//ود دارد، باید برچیدهشود.

وجود مشکالت عدیده در نقل و انتقال پول به کش//ور از س//وی س//رمایهگذاران خارج//ی و همچنین موضوع ن//رخ ارز، از جملهنگرانیهاییاستکهبهگفتهمستوفی درمرکزخدماتسرمایهگذاریاتاقتهرانبه آن پرداخته شده است.

امضای چندین تفاهمنامه میان مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی اتاق تهران و موسسات مشاورهای بینالمللی از دیگر اقدامات//ی اس//ت که به گفت//ه رییس این مرک//ز رقم خورده و راه//ی را برای تبیین سازوکارهایبهتربرایجذبسرمایهگذاری خارجی به کش//ور باز کرده است. از جمله تفاهمنامههایی که فریال مستوفی به آن اشاره کرد، انعقاد قرارداد همکاری این مرکز با یونیدو برای راهاندازی آموزشهای الزم در حوزه سرمایهگذاری خارجی است.

ویهمچنیناضافهکرد:تدویننقشهراه مشوقهایسرمایهگذاریخارجیدرکشور، در دستورکار این مرکز قرار دارد.

ایجاد و راهاندازی مراکز داوری تخصصی در حوزه سرمایهگذاری خارجی و همچنین راهاندازی پنجره واحد در این بخش، از دیگر راهکارهایتقویتجذبمنابعخارجیاست که از س//وی مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی اتاق تهران پیشنهاد شده است.

تاکیدبرتس/هیلفوریصدور روادید

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهراننیزدرادامهبهنکاتیدرخصوصجذب سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد.

وی مطالعه تطبیقی کشورهای موفق در ج//ذب س//رمایهگذاریهای خارجی را ضروری دانست و افزود: باید بررسی شود که کشورهای موفق در این حوزه، چه امتیازاتی بهسرمایهگذارانخارجیاعطامیکنند.

محمدرضا نجفیمن//ش، عضو هیات نمایندگاناتاقتهراننیزشناساییمزیتهای رقابتی ب//رای جذب س//رمایهگذاریهای خارجی را ضروری دانس//ت و در عین حال تصریح کرد: تس//هیل در صدور روادید به س//رمایهگذاران خارجی باید در دستورکار فوری وزارت امور خارجه کشور قرار گیرد.

جذبسرمایههایخارجیبرای صنایعدانشبنیان

همچنینمحمدرضابهرامن،دیگرعضو هیاتنمایندگاناتاقتهرانبرپایشطرحها و پروژههای داخل//ی که در معرض جذب سرمایهگذاری خارجی قرار گرفتهاند، تاکید کردافزود:درموضوعسرمایهگذاریخارجی میتوان تهران و طرحهای مس//تقر در این استان را به صورت پایلوت قرار داد و با تمرکز جدی روی آن، شرایط جذب سرمایهگذاری خارج//ی برای این طرحه//ا را فراهم کرد. در ادامه این مس//یر، ام//کان ورود و جذب سرمایهگذاری خارجی برای سایر استانها نیز تسهیل و روان خواهد شد.

محمدرضا مسفروش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، نیز ش//رایط برای جذب س//رمایهگذاریهای خارجی در صنایع دانشبنیان مس//تقر در اس//تان تهران را مناس//ب ارزیاب//ی کرد و گفت: با توجه به قوانین و مقررات موجود، ام//کان جذب س//رمایههای خارجی برای صنایع دانشبنیان نسبت به سایر بخشها روانتر است.

وی همچنین بر تقویت اطالعات بهروز س//فارتخانههای خارجی در ته//ران و نیز سفارتخانههایایراندرسایرکشورهانسبت ب//ه مزیتهای اقتصادی ایران تاکید کرد و مقوله آم//وزش صنایع داخلی برای جذب سرمایهگذاری خارجی را ضروری دانست.

مسف//روش در عین حال، نبود پنجره واحددرکشورراپاشنهآشیلسرمایهگذاری خارجی و جذب آن در طرحها و پروژههای داخلی عنوان کرد.

نبودانسجامدرقوانیناقتصادی کشور

الهمحمد آقایی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اس//تان تهران هم در ادامه به نبود انسجام الزم در قوانین اقتصادی کشور اشاره کرد و آن را یکی از دالیل ناکامیها در جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور دانست. به گفته وی، روح کلی قانون س//رمایهگذاری خارجی کش//ور، دولتی است و این عامل باعث شده مش//کالت در جذب و برخورد با سرمایهگذاری خارجی همچنان پابرجا بماند.

آقای//ی با بیان اینکه یکی از مزیتهای جذب سرمایهگذاری خارجی به کشور، بازار سرمایهاست،افزود:پیشنویساصالحقانون بازارسرمایهبهتازگیتدوینشدهکهمیتواند اتفاقیامیدوارکنندهباشد. لزومتفکیککاالهایصادراتی محمد الهوتی رییس کنفدراس//یون ص//ادرات نیز طی س//خنانی با بیان اینکه سرمایهگذارانداخلیهمچناندچارمشکل هستند، گفت: این وضعیت باعث شده که سرمایهگذاران خارجی کماکان نسبت به ورود به بازار داخل کشور سختگیرانه برخورد کنند.سرمایهگذارانخارجیبرایورودبههر کشور، ابتدا رتبه کسبوکار و ریسکپذیری در آن کشور را مالک قرار میدهند در حالی کهاینشاخصهادراقتصادایرانازوضعیت مناسبیبرخوردارنیست.

ویهمچنینمشکالتموجوددربخش حملونقل و لجستیک کشور و هزینههای آن را یکی دیگر از مش//کالت جدی بر سر راه جذب و ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور عنوان کرد.

الهوتی در بخش دیگری از سخنانش بهبخشیازمشکالتصادرکنندگانکشور اشاره کرد و گفت: طی سالهای گذشته، هیچگونه تفکیک کااله//ای صادراتی بر اس//اس اس//تانهای صادرکننده صورت نگرفته اس//ت در حالی که ضروری است تا این تفکیک مشخص شده و بر اساس آن، می//زان صادرات هر اس//تان کش//ور تعیین شود.

وی پیش//نهاد اص//الح اظهارنامههای صادرات//ی و امکان ایج//اد گزینهای در این اظهارنامههابراساساستانصادرکنندهکاالرا مطرحکردکهدراینرابطهمحمدرضاصادق از مدیران سازمان گمرک ایران تصریح کرد که این سازوکار در اظهارنامههای صادراتی گنجانده ش//ده اس//ت و در سامانه جدید گمرکی کش//ور این قابلیت فراهم شده تا صادرکنندگانبتوانندمبدأساختکاالهای صادراتی خود را اعالم کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.