پروژهای نخنما علیه فروشگاههای زنجیرهای

Jahan e-Sanat - - News -

احترام//ا، در پی درج مطلبی تحت عنوان کاهش کیفیت کاال و تخفیفهای نجومی در فروش//گاههای زنجیرهای- کسبوکارهای مشکوک- در شماره9563 روزنامه»جهانصنعت«مورخ92 خردادماه69 موارد ذیلبهجهتتنویرافکارعمومیبهاستحضارخوانندگان فهیم ارسال میگردد.

خواهشمند است، طبق قانون مطبوعات نسبت ب//ه درج جوابیه در همان صفح//ات و جایگاه خبر اقدام شود.

اوال، از رسم امانتداری به دور است که تیتری مغایر با محتوای گزارش به رش//ته تحریر درآی//د و از ارباب جراید و رسانهها انتظار میرود ضمن پایبندی به اخالق حرفهای و رس//انهای، اعتماد عمومی را بازیچه اغراض شخصیزودگذرخودنکنند.ثانیا،برشمردنچندنکته حائزاهمیتاست:

-1 روزنام//ه جهان صنعت برای این گزارش تیتر »کسبوکارهای مشکوک« را انتخاب کرده در حالیکه در متن گزارش به هیچ عنوان کلمه مش//کوک دیده نمیشودحتیجملهایهمنمیتوانپیداکردکهمعنای مشکوکرابرساند.بهنظرمیرسدتیترکسبوکارهای مش//کوک تیتر استنباطی و با هدف فریب مخاطب، تشویش اذهان عمومی و فروش بیشتر روزنامه انتخاب شده که با رسالت واقعی روزنامهها بهعنوان رکن چهارم دموکراسی منافات دارد.

-2 شرکتهای فروشگاههای زنجیرهای برخالف تیتر انتخابی برای این گزارش، عملکرد قانونی بسیار ش//فافی دارند. صورتهای مالی اینگونه ش//رکتها براس//اس قوانین موجود و جاری کشور در زمان مقرر مورد حسابرسی عملیاتی و مالیاتی قرار گرفته و ضمن پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، درآمد، مس//تغالت، توسط سازمان امور مالیاتی تحت کنترل و رسیدگی میباشندضمناکلیهشاغالنتحتپوششانواعبیمهها ودرنهایتزیرنظرسازمانتامیناجتماعیفعالیتهای قانونی خود را دارند.

-3 در بخش دیگری از این گزارش به تخفیفهایی که فروشگاههای زنجیرهای برای جذب مشتری در نظر میگیرند اشاره شده است، آنگونه که خردهفروش مورد اشاره در گزارش روایت میکند: صاحبان فروشگاههای زنجیرهایازتولیدکنندهمیخواهندکهازکیفیتیاوزن کاال بزند از تا این محصول با قیمت کمتری عرضه شود در غیر این صورت دلیل دیگری برای ارزان فروختن کاال در این فروشگاهها وجود ندارد. اینکه به جای استفاده از نظرات کارشناسی، یک خردهفروش که سطح اطالعات محدودی دارد، برای تحلیل چرایی ارائه تخفیف در این فروشگاههای انتخاب شده است خود جای سوال است اما نکته حائز اهمیت این اس//ت که بازرسان و ناظران سازمانهای تعزیرات، بهداشت و دامپزشکی در برخی فروشگاهها حضور دائمی داشته و در برخی واحدها به طورنوبهایواحدهایفروشگاهوتولیدیبازدیدوعملیات را از نزدیک رصد کرده و درصورت مشاهده کوچکترین تخلفی که به زیان مصرفکننده باشد، اقدامات قانونی خود را اعمال میکند که متاسفانه به استناد گزارش آن جریده وزین، عملکرد کلیه سازمانهای کنترلی کشور زیرسوالرفتهاستوبیخاصیتقلمدادشدهاندبنابراین ادعای این خردهفروش کذب محض بوده و نش//ان از بیخبری وی از چرخه تولید تا توزیع را دارد.

-4 برای آشنایی مخاطبان با روند تخفیف و کاهش قیمت اقالم در فروشگاههای زنجیرهای به چند نکته باید اشاره کرد: همانگونه که در مصاحبههای متعدد ریاست اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای عنوان شده اس//ت در فرآیند توزیع کاال، شرکتهای پخش و نمایندگیه//ا، کاال را به بنکداران انتقال میدهند و بنکداران هم به خردهفروشان، بر همین اساس از تولید تا مصرف، حداقل کاال سه مرحله جابهجا میشود در حالیکه فروشگاههای زنجیرهای، کاال و محصوالت را در حجم باال و با قراردادهای مدتدار و بهصورت یکجا و مستقیم از تولیدکننده خریداری و به مصرفکننده عرضه میکنند. در واقع س//ه عامل کلیدی که دست فروش//گاههای زنجیرهای را برای ارائ//ه ارزانتر کاال در مقایسه با خردهفروشان و سوپرمارکتها باز میکند، نخست، حذف دالالن و واسطهها از زنجیره توزیع، دوم خری//د کاال در حجم باال و نیز مدیریت زنجیره تامین با اس//تفاده از روشهای علمی و نوین جهت افزایش بهرهوری در فرآیند از جمله لجستیک و انباداری است کهدرنهایتمنجربهکاهشهزینههاوبهایتمامشده کاال میگردد.

-5 فروش//گاههای زنجی//رهای برخالف ای//ران از قدمت زیادی در جهان برخوردارند. در واقع تاس//یس فروشگاههای زنجیرهای در ایران به تاسی از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه انجام شده است. نظام خرید، توزیع، تخفیفهای فروش//گاههای زنجیرهای و سایر خدمات آنها در ایران برگرفته از مدیریت علمی زنجیره تامین و توزیع کاال و براساس بهبود وضعیت معیشت مردمبرمبناینمونههایموفقسایرکشورهاست.

حال چگونه است که این روزنامه ارائه تخفیف را در تیترخودمشکوکخواندهدرحالیکهمردمسایرکشورها اینویژگیفروشگاههایزنجیرهایرادرراستایکمکبه اقتصاد خانوار و رضایت مشتری قلمداد میکنند؟

در پایان باز هم یادآور میشود بهتر است این روزنامه در نقدهایش جانب انصاف را نگه دارد و با سودای فروش چندروزهبهرسالتحرفهایخودپشتپانزند.مهمترین سرمایهیکرسانهمخاطبانآنهستندکهتنهاباصداقت همراههمیشگیروزنامههامیمانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.