هدف، حفظ منافع مصرفکننده

Jahan e-Sanat - - News -

در تاری//خ 29 خرداد گزارش//ی در مورد وضعیت فروش//گاههای زنجیرهای به نقل از خبرگزاری تسنیم در روزنامه جهانصنعت با عنوان »کس//بوکارهای مشکوک« چاپ ش//د که در پی آن رواب//ط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای جوابیهای را ارس//ال کرده که بخشه//ای متفاوتی را شامل میشود.

نگارنده جوابیه در بخشی از آن به این نکته اشارهکردهاستکه:»روزنامهجهانصنعتبرای این گزارش تیتر »کسبوکارهای مشکوک« را انتخابکردهدرحالیکهدرمتنگزارشبههیچ عنوانکلمهمشکوکدیدهنمیشود.«

در همینجا الزم به توضیح اس//ت که اگر نگارن//ده از تجربه روزنامهن//گاری و یا حداقل ارتباطبارسانهها تجربهایهرچندناچیزداشت بدونشکمیدانستکهدردنیایروزنامهنگاری ان//واع تیتر وج//ود دارد و کلمهای که در تیتر استفاده میشود لزوما نباید در متن هم تکرار شدهباشد.امانکتهمهمدیگریکهروابطعمومی محترماتحادیهکشوریفروشگاههایزنجیرهای بهشدت بر آن تاکید دارد، عملکرد قانونی این

هاست که در این گزارش خبرگزاری تسنیمگفتوگوییبایکیازخردهفروشانمواد غذایی تهران انجام داده که بدون هیچ تحریفی چاپ ش//ده اس//ت. در گفتوگوی امیر آزادی یکی از مسووالن فروشگاههای زنجیرهای آمده است: »فروشگاههای زنجیرهای با توجه به اینکه محصوالتخودرابهصورتکلیخریدمیکنند و در مواردی کل تولید یک کارخانه را میخرند از تولیدکننده میخواهند که از کیفیت یا وزن کاالبزندتااینمحصولباقیمتکمتریعرضه شود در غیراین صورت دلیل دیگری برای ارزان فروختن کاال در این فروشگاهها وجود ندارد«.

در ادامه این گفتوگو آمده است: »بهطور مثال کیفیت پودر ماش//ین لباسشویی که در فروش//گاههای زنجیرهای به فروش میرسد با آنچه در بازار مصرف مشاهده میشود، متفاوت و رقیقتر است.«

امیر آزادی در این ارتباط اظهار کرده: »حجم خرید کاال در فروشگاههای زنجیرهای باالست و همین امر موجب میش//ود که فروشگاهها از تولیدکنندگان تخفیفهای مناس//بتری دریافت کنند؛ در مواردی برخی از فروشگاههای زنجیرهایحتیتولیدیککارخانهراپیشخرید میکنند.«همچنیندراینگفتوگوآمدهاست: »در چنین شرایطی، فروشگاههای زنجیرهای کاالیخودراباقیمتکمتریخریداریکردهاند و به این ترتیب این امکان برای آنها فراهم است کهتخفیفهایبیشترینیزبهمصرفکنندگان نهایی یعنی مردم ارائه دهند.«

در بخش دیگ//ری از این جوابیه نگارنده، روزنامه»جهانصنعت«راباقضاوتینابجامتهم به تشویش اذهان عمومی کرده است که باید در این مورد این نکته را یادآور ش//د که نقد و بازگو کردن حقیقت صرفا برای بهبود وضعیت خدمترسانی به مصرفکننده است و اصناف و مش//اغلی که در زمینه توزیع و فروش کاال به مردم فعالیت میکنند باید در این زمینه به بهترینشکلممکنعملکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.