بیرغبتی قطر برای همکاری آشکار با ایران

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- با اینکه به نظر میرسد قطر چندان تمایلی به افزایش روابط تجاری با ایران ندارد و بیشتر از تجار ترکیهای استقبال میکند اما به گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، قطر اعالم نمیکن//د که میخواهد با ایران کار کن//د یا نه اما از کمکهای ایران استقبال میکند.

رضی حاجی آقامیری با بیان اینکه ما شاهد بازخوردهای رسانهای در مورد روابط تجاری ایران و قطر نیستیم، افزود: ترکیه کشوری است که توانست با امکاناتی که داشت با قطر روابط تجاری خوبی برقرار کند و خیلی سریع هم اقدام کرد اما اگر قطر اقدامی برای برقراری روابط تجاری با ایران انجام دهد سعی میکند آن را آشکار نکند و در هالهای از ابهام نگه دارد و به شکل مبهم با ایران کار کند؛ به طوری که کسی نفهمد.

وی در مورد جایگاه تجاری قطر برای ایران گفت: در میان کشورهای حاشیه خلیجفارس بیشتر دوبی محور معامالت و تبادالت تجاری برای ایران بوده اس//ت. دلیل آن هم این اس//ت که دوبی شرایط خاص بین المللی را برای خود رقم زده که قطر این کار را نکرده اس//ت.اما قطر از نظر سیاسی و استراتژیکی برای ایران اهمیت دارد مخصوصا در شرایط فعلی که ارتباطش با عربستان به هم خورده، میتواند پتانسیل سیاسی خوبی برای ایران باشد و به دنبال این شرایط سیاسی، روابط اقتصادی میتواند تاثیر مثبتی از آن بگیرد.

رضی حاجی آقامیری عنوان کرد: به طور کلی بعضی از صادرکنندگان با توجه شرایطی که در روابط قطر با برخی کشورهای منطقه پیش آمد خیلی سریع اقدام کردند و به ویژه در مورد مواد غذایی صادرات خود را به قطر افزایش دادند به طوری که توانستند بخشی از بازار قطر را به دست آورند.اما اینکه آن طور که مطلوب است با توجه به شرایط صادرات و روابط خارجیمان توانستهایم از این فرصت استفاده کنیم، بحث دیگری است. وقتی در شرایط خاص فرصتهایی پیش میآیند مثل آنچه در مورد روسیه پیش آمد یا اکنون در مورد قطر پیش آمده ما سعی کردهایم از این فرصتها اس//تفاده کنیم اما نباید همواره به این شکل باشد که صبر کنیم فرصتی به وجود آید تا از آن استفاده کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.