احتمال گرانی پوشاک

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- سرانجام در جلسهای که دیروز برگزار شد، در نهایت اعالم شد که سود وامهای بانکی کسبه پالسکو 18 درصد تصویب شده و بر همین اساس به گفته رییس اتحادیه پیراهندوزان، بسیاری از کسبه ترجیح دادند از دریافت این وام صرفنظر کنند. مجتبی درودیان افزود: با توجه به اینکه سود وامهایاهداییبرایبخشتولیدرقمباالییحسابمیشود،بسیاریازکسبه تصمیم بر آن گرفتهاند که از چنین وامی استفاده نکنند چرا که وامی با این سودبهدردبخشتولیدنمیخوردواکنونشایدحدود05 درصدوحتی بیش از آن ترجیح دادهاند از دریافت چنین وامی انصراف دهند.

وی در پاسخ به این سوال که چنین شرایطی آیا منجر به افزایش قیمت پوشاک در کشور نخواهد شد، گفت: قطعا این موضوع در قیمت پوشاک بیتاثیر نخواهد بود چرا که به هر حال تولیدکنندگان نیز ملزم به تامین هزینههای خود بوده و مجبورند این هزینهها را تامین کنند اما اینکه این افزایش تا چه اندازه باشد را اکنون نمیتوان اعالم کرد و تنها میتوان گفت که تالش داریم رقم افزایش تعرفه رقم چندان باالیی نباشد.

ویدرادامهاظهارکرد:درجلسهایکهبرگزارشد،سود81 درصدیبرای وامهایکسبهپالسکوتصویبشدو9 درصدیکهپیشازاینقراربوداز سوی سازمان برنامه و بودجه تامین شود، به بحث استمهال اختصاص پیدا کرد و بدین ترتیب قرار بر آن است که سودی که مربوط به استمهال کسبه میشود، به شکل 50 درصدی پرداخت شود.وی به مبالغ وامهای اعطایی اش//اره کرد و به ایس//نا گفت: در این وامها برای افرادی که در قسمت برج پالسکو فعالیت داشتند و واحدهای آنها به شکل کامل تخریب شده است، تا سقف003 میلیونتومانوامدرنظرگرفتهشدهوبرایافرادیکهدرقسمت شمالی ساختمان ساکن بوده و واحدهای آنها ضرر و زیان دیده، رقمی معادل 200 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که رئیس اتاق اصناف ایران در واکنش به ادعای اتحادیه پیرهن دوزان مبنی بر عدم پرداختتسهیالتبانرخسود9 درصدبهکسبهساختمانپالسکوگفت: اصال قرار نبود به کسبه پالسکو چنین تسهیالتی پرداخت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.