تالش برای کاهش واردات دانههای روغنی

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- در حال حاضر زراعت دانههای روغنی مثل کلزا وابستگی بیشتری به واردات دارد. اما به نظر میرسد کشت کلزا در مقایسه با سال زراعی گذشته توسعه سه برابری داشته است، به طوری که تاکنون میزان تولید کلزای کشور از مرز 140 هزار تن گذشته که بیش از 75 درصد بهای این محصول به کلزاکاران پرداخت شده است. این در حالی است که معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی پیشبینی کرد امسال تولید کلزا در کشور به مرز 200 هزار تن برسد.

عبدالمهدی بخش//نده در حاشیه مراس//م کیلگیری مزارع کلزای شهرستان کرمانشاه با اشاره به توسعه سه برابری کشت کلزا در مقایسه با س//ال زراعی گذشته، اظهار کرد: س//ال گذشته 64 هزار تن کلزا در کش//ور تولید شد که پیشبینی میشود امسال این رقم به 200 هزار تن نزدیک شود.

وی در ادامه اشارهای هم به برنامههای حمایتی از توسعه کشت کلزا داشت و اظهار کرد: در اختیار نهادن بذر به ویژه بذر هیبرید به صورت یارانهای، پرداخت تسهیالت مورد نیاز کشت به کشاورزان از سوی بانک کش//اورزی، پرداخت یارانه 50 درصدی برای خرید بذرکار و تامین به موقع سم، کود و نهادههای مورد نیاز کشاورزان از برنامههای حمایتی توسعه کشت کلزا در کشور است.

بخشنده سپس با اشاره به پیشگام بودن استان کرمانشاه در کشت کلزا در کش//ور گفت: سال گذش//ته حدود هزار هکتار از مزارع استان کرمانشاه زیر کشت کلزا رفته بود که این میزان در سال زراعی جاری به حدود 4500 هکتار رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.