ازسرگیری صادرات مرغ به عراق و افغانستان

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- از حدود 26 روز قبل، صادرات مرغ به کش//ورهای افغانستان و عراق آغاز ش//ده و هماکنون در ماه حدود چهار تا شش هزارتن مرغ از کش//ور صادر میشود. این در حالی است که به گفته رییس انجمن پرورشدهن//دگان مرغ گوش//تی، بعد از ماه رمض//ان این عدد افزایش خواهد یافت.

محمد یوس//فی با اش//اره به از س//رگیری صادرات مرغ به عراق و افغانس//تان، گفت: صادرات این کاال به قطر به زودی آغاز میش//ود. بر همین اساس چند شرکت داخلی مشغول آماده کردن مقدمات صادرات مرغ به قطر هستند و به زودی این اتفاق رخ خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه ایران میتواند همه مرغ مورد نیاز کشور قطر را تامین کند، گفت: از آنجا که قطر مرغداری ندارد و نیازمند واردات این کاالس//ت اگر ما برای تامین مرغ مورد نیازشان با آنها به توافق برسیم اتفاقات خیلی خوبی برای صنعت مرغداری کشورمان رخ میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.