289 شهر در معرض تنش آبي

Jahan e-Sanat - - News - نمایه

فرا رس//يدن تابس//تان و شروع گرما ني//از ويژه و توجه بي//ش از پيش به آب را ب//ه دنبال دارد و اي//ن امر لزوم توجه ب//ه صرفهجويي و مص//رف بهينه آب را دوچن//دان ميكند. از همين رو، يكم تا هفتم تيرماه يعني نخستين هفته فصل گرم س//ال به نام هفته صرفهجويي در مصرف آب نامگذاري شده است؛ هفتهاي كه سالهاست متوليان بخش آب آن را به عنوان يك فراخوان ملي جهت جلب مشاركتهمگانيدرامرمصرفبهينهآب ثبت كرده و به آن رسميت بخشيدهاند.

در همين حال قائممقام وزير نيرو با اشاره به هدررفت س//االنه 1/5 ميليارد مترمكع//ب آب در بخش خانگي گفت: بااستفادهصحيحميتوانحدود03 الي 40 درصد از ميزان مصرف آب در بخش خانگيكاست.

عليرض//ا دائم//ي با اش//اره به هفته صرفهجويي در مص//رف آب گفت: اين زمان، فرصت خوبي است تا اطالعرساني درخصوص آب صورت گيرد. در همين راس//تا بايد اعالم كنيم، در تهران بزرگ بهصورتروزانه،25 هزارمترآبمصرف ميكنيم.

ويبااشارهبهاينكهساالنه2/6 ميليارد آب در س//ال جزو مصارف خانگي است، اظهار داشت: حدود يك ميليارد و 500 ميليون مترمكع//ب از اين آب هدررفت ميش//ود كه يك بخش از آن مربوط به فرسودگي شبكه و يك بخش مربوط به مصارف خانگي است و متاسفانه تمايلي براي اصالح اين رويه مصرف نيست.

قائم مقام وزير نيرو در امور بينالملل و پشتيباني در صنعت با تصريح بر اينكه اصالح مص//رف آب در مصارف خانگي دش//وار نيس//ت، بيان كرد: ميتوانيم با پوشاندن سقف كولرهاي آبي در مصرف آب، صرفهجويي داشته باشيم. با استفاده از شيرهاي آبي كه صنايع آن در داخل كشور هستند، ميتوانيم بخش زيادي از مصرف آب را بهبود بخشيم.

وي افزود: استفاده صحيح از مصارف خانگيدراشكالمختلفمانندبستنشير آب در زمان مس//واك زدن، باعث صرفه جويي در مصرف آب ميش//ود. اگر اين موارد رعايت شود، تصور ميكنم حدود 30 ت//ا 40 درصد ميزان مصارف آب در بخش خانگي را كاهش دهيم.

قائممقام وزير نيرو با اش//اره به شعار امسال هفته آب كه بر مديريت مصرف آب زيرزميني در بخش كشاورزي تاكيد دارد، اظهار داشت: در حال حاضر بيش از 50 ميليارد مترمكعب در زمينههاي كشاورزي از طريق آب زيرزميني مصرف ميش//ود. به دليل اينكه نميتوانيم آب صناي//ع و مص//ارف خانگي و همچنين كشاورزي را از هم تفكيك كنيم، استفاده صحيحازآبهايزيرزمينياهميتزيادي پيداميكند.

وي درباره مشكالتي كه كمبود آب در حوزهكشاورزيايجادميكند،بيانداشت: يكيازاينتهديدهامهاجرتروستاييانبه شهرهاستكهباعثكاهشتوليدصنعتي كشور ميشود و به همين دليل بايد اين تهديداترابهفرصتتبديلكنيمكهاين كار خيلي دشوار نيست زيرا دنيا نيز اين مسيرها را طي كرده است.

از س//وي ديگر مع//اون وزير نيرو در امور آب و آبفا اظهار كرد: كالنشهرهاي اصفهان، بوش//هر، بندرعباس، ش//يراز، كرمان و مش//هد به همراه 289 ش//هر كشور تابستان امس//ال دچار تنش آبي خواهند بود؛ به اين معني كه منابع آب موجود و مصرف آنها در حالت سربهسر قرار دارد و در اين وضعيت، كنترل مصرف از سوي مشتركين بهويژه در ساعتهاي پيك مصرف براي پايداري خدمات بسيار تعيينكنندهخواهدبود.

معاون وزير نيرو همچنين با اشاره به اينكه در زمان حاضر وضعيت آبرس//اني در كالنشهرها طبيعي است، افزود: طبق پيشبينيهايسازمانهواشناسيدماي هوا در ماههاي تير، مرداد و شهريور بين 0/5 تا5/1درجهسانتيگرادگرمترخواهد شد و اين سبب ميشود ميزان مصرف آب افزايش يابد.

وي ادامه داد: اگر به دليل افزايش دما ميزان مص//رف آب در اوج زمان مصرف بيش از حد انتظار باال برود ممكن است حجم مخازن كاهش يابد.

رحيمميدانيازمردمخواستهمچون س//الهاي گذش//ته براي برخورداري از ش//بكه آب پايدار به ي//اري وزارت نيرو شتافته و در زمان اوج مصرف، از وسايل مصرف طوالني خودداري و نيازهاي خود را در زماني خارج از ساعات پيك مصرف برآورده كنند. ساعتهاياوجمصرفآب وي س//اعات پيك مصرف آب را در روزهاي غير تعطيل بين ساعات 16:30 تا 21 و در روزهاي تعطيل بين ساعات 10 تا 14 و در بعداز ظهرها از 16:30 تا 21 عنوان كرد و افزود: در اين ساعتها ميزانمصرفآببهشدتافزايشخواهد داش//ت و فشار بس//يار زيادي به شبكه تحميلميشود.

مع//اون آب و آبفاي وزير نيرو با بيان اينكهدرشهرستانگرگانبامشكلتامين آب روبهرو هستيم، افزود: در جلسهاي كه درهمينزمينهبرگزارشد،تصميمگيري شد بهسرعت مش//كل تامين آب شهر گرگانازطريقسامانههايآبشيرينكن حل شود.

وي با اش//اره به حوادث غيرمترقبه اخير در استان سيستان و بلوچستان كه به دليل افزايش بيش از حد دما رخ داده بود، افزود: اتفاقي كه اخيرا در زابل افتاد به واسطه قطع و وصلهاي مكرر برق بود كه با ايجاد شوك به ايستگاههاي پمپاژ موجبات تركيدگي لوله و اتصاالت را بهوجود آورده و نواقصي در تاسيسات آب ايجاد شد؛ اين مشكل با اختصاص 150 ميليارد تومان به استان سيستان وبلوچستانازمحل094ميلياردتومان اعتبار پيشبيني شده براي شهرهاي داراي تنش مرتفع شد.

ميداني با اش//اره ب//ه اينكه وضعيت سدهايكشوردرزمانحاضررضايتبخش است، افزود: اين موضوع سبب نميشود كه مصارف خود را مديريت نكنيم زيرا اگ//ر ميزان مصارف افزايش يابد حتي با وجود آب پش//ت س//دها، در بسياري از مواقع تاسيسات پاسخگوي نياز بيش از حدمشتركيننخواهدبود.

وي از م//ردم خواس//ت، با مديريت مصرف آب بهخص//وص در زمان پيك مصرف شرايط را بهگونهاي كنند تا همه هموطنان بتوانند از آب پايدار بهرهمند باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.