تالش بيهوده اوپك

Jahan e-Sanat - - News -

وضعي//ت ب//ازار نفت ب//ه حالت كاهشي برگشته و س//رمايهگذاران هيچ عكسالعم//ل مثبتي به توافق ماهگذشتهبرايتمديد9 ماههتوافق كاهش توليد نشان ندادهاند.

در اين وضعيت به نظر ميرس//د اوپك و متحدانش ابزارهاي چنداني ب//راي افزايش قيمته//ا در اختيار ندارند.

در حالي كه عربس//تان، روسيه و متحدانش//ان توليد خود را كاهش ميدهن//د، آن بخش از عرضه نفت كه خارج از كنترل آنهاست همچنان در حال افزايش است.

ليب//ي و نيجريه، دو عضو اوپك ك//ه از توافق مس//تثني ش//دهاند و همچنين توليدكنندگان نفت شيل آمريكا افزايش توليد خود را شتاب بخشيدهاندوموجبتضعيفتالشها براي مهار مازاد عرضه موجود در بازار شدهاند.

قيمتها مجددا ب//ه پايينتر از زماني بازگش//تهاند كه اوپك س//ال گذشته براي اولينبار توافق كاهش توليد را منعقد كرد.

ش//ركتهاي آمريكاي//ي روز به روز توليدات نفت//ي خود را افزايش ميدهن//د و اين مس//اله به خطري بزرگ براي صادركنندگان س//نتي نفت تبديل ش//ده اس//تنفت ديگر گران نميشود و خطر سقوط قيمت آن لرزه بر اندام كش//ورهاي اوپك و روسيه انداخته است.

آلكساندر راهر، كارشناس آلماني، استخراج نفت و گاز از طريق شيل را نوعي انقالب درعرصه انرژي توصيف ميكند.

به گفته او »انقالب شيل« حتي خودكفاي//ي گازي اتحادي//ه اروپا و آمريكا را امكانپذير كرده اس//ت. به گفته راهر از سنگهاي ريزدانه شيل كه منشأ نفتي و گازي دارند ميتوان به صورت ارزان، آس//ان و سريع گاز استخراج كرد.

قيمت نفت با وجود تمام تالشها و چارهانديشيهاي اوپك همچنان ارزان اس//ت. قيمت يك بشكه نفت درياي ش//مال در حال حاضر حتي ب//ه 45 دالر هم نميرس//د. قيمت يك بش//كه نفت آمريكاي ش//مالي بين 40 تا 42 دالر در نوسان است. گفتني است بهاي نفت از نوامبر سال گذشته هيچوقت تا اين حد سقوط نكرده است.

با توجه به اين تحوالت س//ازمان كشورهايصادركنندهنفت)اوپك(به هدف خود مبني بر ثابت نگهداشتن قيمت نفت نرسيده است.

اين سازمان هماهنگ با روسيه در دسامبر سال گذشته قصد داشت سقف توليدات خود را كاهش ندهد تا قيمت نفت باال رود يا دستكم ثابت بماند اما با رشد توليدات شركتهاي آمريكايي اين هدف مشترك اوپك و روسيه تحقق نيافته است.

تولي//دات نف//ت در آمري//كاي شمالي به ش//دت افزايش مييابد. آمري//كا اكنون روزان//ه 9 ميليون و 300 ه//زار بش//كه نف//ت توليد ميكن//د و به زودي به بزرگترين توليدكنن//ده نفت جه//ان تبديل ميش//ود. فعال جايگاه نخست در توليد نفت را عربس//تان سعودي با توليدات روزانه حدود 10 ميليون بشكه نفت در اختيار دارد.

توليدات نفتي آمريكا از تابستان س//ال پي//ش تاكنون ح//دود يك ميليون بش//كه بيشتر رشد داشته اس//ت. آمريكا توانس//ت آن مقدار نفتي كه اوپك و روس//يه در بازار جهاني كاه//ش داده بودن//د را از طريق توليدات شيل جبران كند. بنابراين حتي كاهش توليد نفت از سوي اوپك و روسيه هم ديگر قادر نيست نفت را گران كند.

تعداد چاههاي نفتي آمريكا روز به روز بيشتر ميشود و اكنون به 933 چاه رسيده اس//ت. گفتني است به لحاظ آماري اين مقدار در ظرف فقط يك سال دو برابر شده است.

زياد بودن تعداد اين چاهها خود نشانگر آن است كه مخارج و هزينه استخراج نفت شيل اكنون مقرون به صرفه اس//ت، بهطوري كه اگر بهاي نفت 45 دالر هم باشد براي توليدات نفتي شيل سودآور است.

شركت خدمات انرژي بيكر هيوز روز جمعه اعالم كرد ش//ركتهاي حفاري نفت آمريكا در هفته منتهي به 23 ژوئن، 11 دكل اضافه كردند و مجموع دكلهاي حفاري نفت را به 758 حلقه رساندند كه باالترين ميزان از آوريل س//ال 2015 به اين طرف است.

ش//مار دكلهاي حفاري بيش از دو برابر مدت مش//ابه سال گذشته اس//ت كه تنه//ا 330 دكل حفاري فعال وجود داش//ت. ش//ركتهاي حف//اري نفت آمريكاي//ي از ابتداي ژوئن س//ال ،2016 در 52 هفته از 56 هفته به شمار دكلهاي حفاري اضافه كردهاند.

بهاي نفت در آينده نزديك افزايش پي//دا نخواهد كرد. ام//ا اوپك بازهم اميدوار است بتواند با كاستن از توليد در سال آينده قيمت را باال ببرد.

در نيمه س//وم سالجاري طبق پيشبين//ي اوپك تقاضا براي خريد نفت بيشتر از عرضه خواهد بود. اما با توجه ب//ه روند كنوني توليد نفت شيل در آمريكا بايد درباره درستي اين پيشبيني اوپك ترديد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.