معافيت مجتمعهاي پتروشيمي پاك از ماليات

Jahan e-Sanat - - News -

مجتمعهاي پتروشيمي درصورت كاهش آاليندگي، از معافيتهاي مالياتي برخوردار ميشوند.

سعيد متصدي، معاون محيطزيست انساني سازمان حفاظت محيطزيست، درب//اره بازنگ//ري در دس//تورالعمل اجراي//ي پرداخت ع//وارض آاليندگي مجتمعهاي پتروشيمي اظهار كرد: براساس دستورالعمل تدوين شده، سازمان محيطزيس//ت آاليندگي واحدهاي پتروشيمي را اندازهگيري كرده و مورد بررس//ي قرار ميدهد، در صورتي كه تشخيص داده شود واحدي آاليندگي خود را كاهش داده، آن مجتمع پتروشيمي كه قبال به دليل آاليندگي ماليات پرداخت ميكرد، از پرداخت آن معاف خواهد شد. وي با بيان اينكه واحدها و مجتمعهاي پتروشيمي اصوال آاليندگيهايي دارند، گفت: اين شركتها يا بايد آاليندگي خود را كاهش دهند يا ماليات پرداخت كنند و اميدواريم به تدريج شاهد كاهش آاليندگي مجتمعهاي پتروشيمي و حركت به سوي تحقق هواي پاك باشيم.

متصدي تصريح كرد: طرحها و مجتمعهاي پتروشيمي ميتوانند با توجه به نوع فعاليت در حمايت از محيطزيست نقشآفرين باشند.

معاون سازمان محيطزيست از آمادگي اين سازمان براي گسترش همكاري با طرحها و مجتمعهاي پتروشيمي براي صيانت از محيطزيست خبر داد و گفت: هركدام از پتروشيميها كه برنامههاي خود را در يك بازه زماني مشخص براي كاهش آاليندگي به ما اعالم كنند از حمايت و همكاري سازمان محيطزيست برخوردار خواهند بود. به گزارش ش//ركت ملي پتروشيمي، مرضيه شاهدايي معاون وزير نفت در امور پتروشيمي هفته گذشته اظهاركرده بود كه دستورالعمل اجرايي پرداخت عوارض آاليندگي مجتمعهاي پتروشيمي و برخي ابهامهاي موجود آن اصالح شد.

وي با اعالم خبر اصالح دس//تورالعمل اجرايي پرداخت عوارض آاليندگي مجتمعهاي پتروش//يمي گفته بود كه براس//اس اعالم سازمان محيطزيست اين قانون اصالح ش//ده اس//ت و برخي ابهامهاي موجود در اين باره كه سبب نگراني پتروش//يميها ش//ده بود، بازنگري شده است كه جزييات آن به زودي ابالغ خواهد شد.

براساساينگزارش،شاهداييبااشارهبهاينكهشركتمليصنايعپتروشيمي با توجه به مسووليتهاي جديد خود نظارت، سياستگذاري و نظارت را برعهده دارد تصريح كرده بود: در برخي از موارد مانند مديريت HSE نقش حاكميتي خود را حفظ خواهيم كرد و سرو سامان دادن و نظارت بر عملكرد واحدهاي ايمني، بهداشت، محيطزيست و پدافند غيرعامل طرحها و مجتمعهاي پتروشيمي به عنوان يك اولويت مهم تداوم خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.