نخستينمحمولهفازهاي71و81 پارسجنوبي آماده صادرات شد

Jahan e-Sanat - - News -

مجري فازهاي 17 و 18 پارسجنوبي گفت: نخستين محموله بوتان فازهاي 71و 18 كه در فروردين ماه امسال توسط رييسجمهور بهطور رسمي افتتاح شد، آماده بارگيري و صادرات در ماه جاري است.

به گزارش وزارت نفت، محمدرضا چليپا افزود: زنجيره ارزش فازهاي71 و81 پارسجنوبي تكميل شده و باتوجه به راهاندازي مخازن ذخيرهسازي بوتان و پروپان، اكنون روزانه دو هزار و 600 تن بوتان و پروپان توليد و در اين مخازن ذخيرهسازي ميشود.

وياضافهكرد:نخستينمحمولهگازمايع)ال.پي.جي(فازهاي71 و81 در تيرماه آماده بارگيري و صادرات شده و به اين ترتيب تمام فرآوردههاي توليدي اين پااليشگاه در چرخه ارزآوري قرار ميگيرند.

چليپا توليد تجمعي ميعانات گازي در فازهاي 17 و 18 پارسجنوبي را 19/5 ميليون بشكه ذكر كرد و گفت: براساس برنامهريزي با توليد اين فرآورده ضمن دستيابي به ارزآوري باال از محل فروش، بخشي از نياز بازار داخلي و خارجي تامين ميشود. وي تصريح كرد: تاكنون در فازهاي 17 و 18 پارسجنوبي12 ميلياردمترمكعبمتان،726 هزارتناتانو11هزار و 900 تن گوگرد توليد شده است. مجري فازهاي يادشده افزود: بهطور متوسط از سه ماه نخست سال 69، روزانه دو هزار و 300 تن اتان در اين فازها توليد و به مجتمعهاي پتروشيمي صادر شده است.

هدفازاجرايفازهاي71 و81 پارسجنوبيتوليدروزانه6/65 ميليون مترمكعبگاز،57 تنميعاناتگازي،توليدروزانه004 تنگوگرد،توليد ساالنه يك ميليون تن اتان به منظور تامين پتروشيمي و توليد ساالنه 1/05 ميليون تن گاز مايع الپيجي )پروپان و بوتان( است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.