ترياك در صدر مواد مصرفي

Jahan e-Sanat - - News -

اميرحسينميراسماعيلي-آبوهواچطور است محبوب من؟ اينجا كه ما هستيم انگار به خورش//يد فحش ناموس دادهايم. از سر كار كه ميآيم خانه ابتدا بايد نيم ساعت به داخل فريزر ب//روم تا به حالت اوليه برگردم.اما حال روحيام را اگر بخواهي جويا باش//ي ميگويم كه خوب خوب. مگر ميش//ود چنين هموطنان فهيمي داشته باشي و قند در دلت آب شود؟ وقتي به اين ميزان از فهم سياسي رسيده باشيم كه در عرض دو ساعت به ترند اول دنيا در توئيتر تبديل شويم و حمايت از رييسجمهورمان را به گوش ترامپهاي داخلي و خارجي برسانيم، ديگر غصه نميماند كه. هموطناني داريم كه ميدانند چه زماني وقت حمايت است و چه زماني موقع انتقاد. دلواپساني هم داريم كه ميدانند چه زماني بايد فحش بدهند و چه زماني در پس//توي خانههايشان پنهان شوند.در راه كه ميآيي با خودت »دلواپسياب« بياور محبوب من. پس از اين سونامي توئيتري ديگر هيچ اثري از آنهانيستوفحشهمنميدهندحتي.نگرانمكهنكنددقكردهباشند.بيابرويم پيدايشان كنيم، ماچشان كنيم و كاري شرافتمندانه برايشان پيدا كنيم. تا كي به فرزندانشان بگويند كه كارشان فحش دادن به اين و آن است و در مواقع بيكاري هم از ديوار سفارت باال ميروند.

ايلنا- معاون ستاد مبارزه با مواد مخدرگفت: برنامههاي متعددي در سطح استانها و پايتخت برگزار ميشود كه ضمن تاكيد بر موضوع موادمخدر، عملكرد دستگاهها، سازمانها و نهادهايدولتيبررسيخواهدشد.82 مصوبهتوسطشورابراي سالروز جهاني، طراحي شيوهنامه و تدوين آن در كميته تصويب ش//د و به تمامي استانها در راستاي يكنواختي و استاندارد بودن عملكردها ابالغ شده است. تعدادي از استانهاي كشور به عنوان محل امحاء در نظر گرفته شده است كه در مجموع 160 تن مواد مخدر محرك شامل ادوات مصرف، وافور، بعضي قرصها و مواد روانگردان امحاء خواهد شد. همچنين امسال استانهاي سيستان و بلوچس//تان، فارس، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و اصفهان به عنوان استانهاي امحاءكننده مواد درنظر گرفته شدهاند و در پايتخت مراسمي با محتواي امحاي مواد نخواهيم داشت.

پرويز افش//ار افزود: مراسم سالروز در كانونهاي درمانگر اعتياد و تمامي مراكز درمان س//رپايي اعتياد در كش//ور اين امكان را فراهم كرده اس//ت كه با مراجعه افراد طي اين يك هفته حق ويزيت و مش//اوره ترك اعتي//اد به صورت رايگان باش//د و در صورت شروع درمان از 10 درصد تخفيف درمان برخوردار شوند. تمامي كلينيكهاي درماني كشور عالوه بر وظيفه درماني نقش تبليغات در كاهش مصرف مواد مخدر و پيشگيري از اين عمل را ايفا ميكنند.

معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركتهاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر درخصوص وضعيت شيوعشناسي اعتياد در كش//ور تصريح كرد: آخرين آمار اعالم شده در رسانهها درخصوص شيوعشناسي اعتياد در سال 90 به يك ميليون و 325 هزار نفر از افراد مصرفكننده مواد در كشور اعالم شده بود. اين درحالي است كه اين مطالعات بر اساس مستندات و طرحهاي گذشته در سال 90 صورت گرفته و توسط جهاد دانشگاهي اعالم شده بود. بر اين مبنا حجم 300 هزار نفر از افراد در استانها و روستاها به شكل تصادفي انتخاب شده و مورد شيوعشناسي سوء مصرف مواد نسبت به جمعيت 15 تا 60 ساله كشور انجام شده بود كه 15 هزارنفر را به صورت موردي مورد مطالعه قرار داده بود. با توجه به سياستهاي س//تاد مبارزه با مواد مخدر رقم ي//ك ميليون و 325 هزار نفر براس//اس مطالعات سال 94 اعالم شده بود كه براساس پيمايش تنوع مواد در مصرف مواد روانگردان در بين جمعيت 15 تا 64 كشور در سال ‪52 49،‬ ميليون نفر بوده است كه با مشاركت دفتر تحقيقات و سازمان بهزيستي در حجم نمونه 60 هزار نفر در كليه مراكز استانها مورد مطالعه قرار گرفته بود. در اين راستا از هر استان پنج شهرستان مورد بررسي قرار گرفته كه 5/3 درصد از جمعيت معتادان مس//تمر در دريافت مواد مخدر در كش//ور را در بر گرفت كه جمعيت دو ميليون و 802 هزار و 800 نفر به عنوان آمار بعد از اين مطالعات اعالم شد.

وي ادامه داد: در مقايسه با سالهاي گذشته از نظر آماري، افزايش باالي شيوع مصرف مواد مخدر در كشور وجود نداشته است و با كاهش مصرف رو به رو هستيم. با توجه به طرحي كه در مركز تحقيقات سالمت دانشگاه علوم پزشكي تهران به سفارش وزارت بهداشت در سال 92 انجام شده بود، رقم سه ميليون و 100 هزار نفر به عنوان شيوع اعتياد و مصرف مستمر مواد در كشور اعالم شده كه با حضور نمايندگان همه دستگاههاي مربوطه، وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي، ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت كشور كليه آمارهاي اعالم شده بررسي و به آمار مصرف مستمر مواد طي يك سال گذشته دو ميليون و 808 هزار نفر به عنوان آمار نهايي و رسمي ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم شد. شايعترين مصرف مواد مربوط به ترياك و مش//تقات آن بوده اس//ت. ترياك و شيره با 66/8 درصد باالترين حد مصرف مواد مخدر در كش//ور بوده است كه حش//يش و تركيبات آن شامل علف، ماريجوانا و گل با 11/9 درصد دومين مواد مصرفي در افراد معتاد و هرويين و ك//راك با 10/6 درصد در رده س//وم مصرف مواد مخدر قرار دارند. اين درحالي است كه شيشه از 26 درصد به 8/1 درصد كاهش داشته است.

معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركتهاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر يادآور شد: با توجه به برگزاري كارگاههاي آموزشي براي انجام طرح سوء مصرف موادمخدر نظارتهاي دقيق و بررسيهاي موردي رقم دو ميليون و 808 هزار نفر به عنوان آخرين آمار مصرف مواد مخدر اعالم ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.