زنان ايراني بيوهگي خود را پنهان ميكنند

Jahan e-Sanat - - News - تلخند

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه نوع نگاه به زنان بيوه از سوي برخي مردان حالت غيراخالقي و سوءاس//تفادهگرانه دارد، گفت: متاس//فانه برخوردهاياينچنينيبعضابررنجاينگونهزنانافزودهوزندگينگرانكنندهاي را براي آنان فراهم كرده است. بهگونهاي كه زنان بيوه در جامعه ايران در بسياري موارد ناگزيرند مساله بيوگي خود را پنهان كنند. علي ربيعي به مناسبت روز جهانيزنانبيوهدركانالتلگرامياشنوشت:روز32 ژوئنهرسالبهنامروز جهاني زنان بيوه )swodiW(نامگذاري شده است. منظور از زنان بيوه زناني هستندكهشريكزندگيآنهافوتكردهاست.هماكنونبيشاز652 ميليون زنبيوهو485 ميليونكودكاينزناندرجهانزندگيميكنند.واقعيتآن است كه در جوامع مختلف، زنان بيوه با چالشهاي متعددي مواجه هستند. يكي از مهمترين مسايلي كه زندگي اين زنان را تحت تاثير قرار ميدهد و به سببآنخشونتهايديگرراعليهآنهاروانهميكند،فقرومحروميتآنهاست. تخمينخوشبينانهايناستكهحدود51 درصدازاينزناندرفقرمطلقبهسر ميبرند. نامگذاري چنين روزي، گام مهم جهاني در جهت پايان دادن به اين تبعيض و ترويج حمايت جهاني از حقوق اين زنان است اما بايد توجه داشت كه توجه به اين مساله در هر كشوري نيز متناسب با ساختارهاي اجتماعي آن كشور متفاوت خواهد بود. به نظر ميرسد ايران در اين زمينه برخي مسايل حاشيهايخاصخودرانيزدارد.مطالعهايناتمامرادرسال19 درموردميزان امنيت زنان در محيطهاي كاري از منظر جامعهشناسي و فرهنگ سازماني انجام دادهام. دادههاي اوليه حاصل از مصاحبههاي صورتگرفته نشان ميداد اين گروه از زنان در متن اجتماع ايران از يك ناامني مضاعف برخوردارند. نوع نگاه به زنان بيوه از سوي برخي مردان در بسياري موارد حالت غيراخالقي و سوءاستفادهگرانهدارد.متاسفانهبرخوردهاياينچنينيبعضابررنجاينگونهزنان افزوده و زندگي نگرانكنندهاي را براي آنان فراهم ساخته است؛ بهگونهاي كه زنان بيوه در جامعه ايران در بسياري موارد ناگزيرند مساله بيوگي خود را پنهان كنند. عالوه بر زنان همسر فوت كرده در ايران با پديده ديگري كه من آن را بيوهساختاريميناممنيزمواجهيم.شرايطتحوالتجمعيتيوسبكزندگي بهگونهاي دچار تغييرات نهادي شده است كه ما در سالهاي آتي با جمعيتي از دختران مواجه خواهيم بود كه از شانس ازدواج پاييني برخوردارند و به اين ترتيب با پديده دختران مجرد سالخورده در آينده مواجه خواهيم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.