قاليبافمانعحسابرسيديوانمحاسباتشد!

Jahan e-Sanat - - News -

دادستانديوانمحاسباتكلكشورگفت:پيشازانتخاباترياستجمهوري، شهردار تهران براي حسابرسي ديوان محاسبات موانعي ايجاد كرده بود كه در همين راستا پروندهاي در دادسراي ديوان تشكيل شد و راي اوليهاي هم صادر شد، اما ايشان پيش از قطعيت راي براي ورود حسابرسان به شهرداري تهراناعالمآمادگيكرد.لذاازقطعيشدنحكمايشانجلوگيريشد.ديوان محاسبات تا امروز گزارشي درخصوص تخلف مالي شهرداري تهران دريافت نكرده است و در حال حاضر حسابرسان ديوان محاسبات بايد پس از استقرار در شهرداري تهران، بررسي كنند كه آيا تخلفي وجود دارد يا خير.

فياض شجاعي با بيان اينكه اين ديوان رسيدگيهاي حرفهاي تخصصي خودرابهدورازشائبههايسياسيپيگيريميكند،تصريحكرد:درهرمرحله از فعاليت حسابرسان ديوان اگر مانعي ايجاد شود، ديوان ورود خواهد كرد و نهاد مربوطه و مسوول آن را تحت تعقيب قرار خواهد داد.

وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا پرونده تخلفات افراد از جمله شهردار پس از دوران مسووليتشان مفتوح خواهد بود يا خير؟ گفت: منفك شدن يك مسوول از مسووليت قبلي موجب رفع تكليف از آن فرد يا مختومه شدن پرونده نميشود، بلكه رسيدگي به پرونده تا نتيجه قطعي ادامه خواهد يافت و نهايتا يا منع تعقيب از سوي دادستان صادر ميشود يا هياتهاي مستشاري و محكمه راي برائت يا محكوميت صادر خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.