رونالدو، گرت بیل یا بنزما

Jahan e-Sanat - - News -

بهنوشتهروزنامهاکیپ،رئالمادریدیکیاز سه مهاجم اصلی خود را خواهد فروخت.

کیلیان امباپه یکی از بازیکنان مورد عالقه باشگاه رئالمادرید است و سفیدپوشان قصد دارند تابستان امسال با او قرارداد امضا کنند. روزنامه اکیپ فرانس//ه به این موضوع اشاره کرد و نوش//ت: باش//گاه مادرید برای جلب رضایت مهاجم جوان فرانسوی از دو نفر که درراستیمهستندبهنامهایفلورنتینوپرس و زینالدین زیدان بهره برد. رییس باشگاه و سرمربیفرانسویباامباپهصحبتکردندتابه او اطمینان دهند که در ترکیب مادرید جای خواهد داشت. در این مکالمه مشخص شد که یکی از BBC )کریستیانو رونالدو، کریم بنزما و گرت بیل( مادرید را ترک خواهد کرد. پس از این صحبتها رضایت اولیه مهاجم فرانس//وی جلب ش//د. روزنامه فرانسوی در صفحهدومخودنوشت:اینمکالمههمهچیز را عوض کرد.

خان//واده امباپ//ه خیلی مراقب پس//ر ج//وان خ//ود هس//تند. او در خانوادهای کامال ورزش//ی بزرگ شده است. پدرش ویلف//رد، در تیم محل//ی ‪AS Bondy‬ س//رمربی است و مادرش فیسا بهصورت حرفهای هندبال ب//ازی میکند. ویلفرد طرفدار مادرید نیست و به همین خاطر آرس//ن ونگر از این فرصت بهره برد تا با بازیک//ن جوان موناکو قرارداد امضا کند. سرمربی فرانسوی آرسنال برای توضیح پروژه خود با امباپه تماس گرفت. با این حال مادرید توانسته است این بازیکن را راض//ی کند. امباپه 15 گل در لیگ یک فرانسه به ثمر رساند. سه گل در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا زد و س//ه بار در جام حذفی فرانسه دروازه حریفان را ب//از کرد. او این آمار را در حالی به ثبت رساند که تنها 18 سال دارد.

سه مهاجم اصلی رئالمادرید در شرایط متفاوتی بهسر میبرند و احتمال جدایی دو بازیکن بیشتر وجود دارد. رئالمادرید برای خرید کیلیان امباپه میخواهد یکی از س//ه مهاجم اصلی خود یعنی کریستیانو رونالدو، گرت بیل و کریم بنزما را بفروش//د. روزنامه فرانس//وی اکیپ در این زمینه مدعی ش//د سفیدپوشانبرایجذبمهاجمجوانموناکو چنینوعدهایرادادهاند.هرسهمهاجممادرید در ش//رایط خاصی قرار دارند که در ادامه به آنها اشاره میشود.

کریس/تیانو: منتظر دادگاه/ پایان ق/رارداد: 2021 س/ن: 32 ب/ازی برای مادرید: 394

رونال//دو ای//ن فص//ل را بهص//ورت فراموشنش//دنی به پایان رس//اند. دوگانه )اللیگا و لی//گ قهرمانان اروپا( را فتح کرد و اعالم کرد که تا 41 س//الگی در این تیم خواهد ماند اما متهم شدن به فرار مالیاتی 14/7 میلیون یورویی به خاطر حق تصویر ش//رایط را کام//ال عوض ک//رد. روزنامه A Bola نوشت: مهاجم رئالمادرید میخواهد اس//پانیا را ترک کند چون ناراحت اس//ت. منچستریونایتد و پاریسنژرمن به جذب مهاجم پرتغالی عالقهمند هستند و رقمی معادل 200 میلیون یورو میخواهند برای یکبازیکن33 سالههزینهکنند.البتهپس از دفاع فلورنتینو پرس از رونالدو، آس نوشت: »رونالدو میخواهد دوباره درباره تصمیم خود فکر کند. با این حال هنوز مهاجم پرتغالی با رییس باشگاه صحبت نکرده است و آینده این بازیکن در هالهای از ابهام قرار دارد.«

گ/رت بی/ل: آس/یبدیدگیهای متعدد/ پایان قرارداد: 2022 سن: 27 بازی برای مادرید: 150

فصل گذش//ته، فصل بدی برای مهاجم ولزی بود. او س//ه س//ال گذشته نیز شرایط ثابتی نداش//ت ام//ا در فت//حDecima و Undecima تاثیرگ//ذار ب//ود. بیل فصل ‪2016 -17‬ را قدرتمند شروع کرد اما دوباره آس//یب دید و بازیهای زیادی را از دس//ت داد. او 33 ب//ار پیراهن مادرید را بر تن کرد وتنهاتوانستهزارو739 دقیقهبازیکند. 9 گل به ثمر رساند و پنج پاس گل داد. این آم//ار برای بازیکنی که با قراردادی به ارزش 101 میلیون یورو به مادرید پیوست خیلی ضعیفاست.بیلدراکتبر6102 قراردادش راتاس//ال2202 تمدیدکرداماباش//گاهاز عملکردش ناراضی است و اگر یک پیشنهاد خوب برای جذب او داده شود مهاجم ولزی را خواهد فروخت.

بنزم/ا: جای/گاه مطمئ/ن / پایان ق/رارداد: 2019 س/ن: 29 ب/ازی برای مادرید: 365

از میان BBC تنها مهاجم فرانس//وی که ادامه حضورش در مادرید تقریبا قطعی اس//ت. جالب اینجاس//ت که قرارداد این بازیک//ن در س//ال 2019 و زودتر از بیل و رونال//دو پایان میپذیرد اما برای تمدید با باشگاه به توافق رسیده است و تنها بهصورت رسمی اعالم نشده است. روزنامه اکیپ نیز از ماندن این بازیکن در مادرید خبر داد. این موضوع میتواند دالیل زیادی داشته باشد. پرس به دالیل ش//خصی با او قرارداد امضا کرد و زینالدین زیدان همیشه حمایت خود را از او اعالم کرده است. سرمربی فرانسوی دوست دارد که او در کنار رونالدو بازی کند. با این حال فصل گذشته آمار برتر خود را به ثبت نرساند و تنها 19 بار در اللیگا گلزنی کرد. ای//ن در حالی بود که آلوارو موراتای نیمکتنشین 20 گل به ثمر رساند. با این حال زیدان همیشه از او حمایت میکند و بعید است مادرید را ترک کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.