سایه تعلیق بر سر گوششکستهها

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

فدراس//یون کشتی ایران بعد از اولتیماتوم جدی و بدون شرط اتحادیه جهانی و کمیته بینالمللی المپیک مبنی بر اصالح فوری اساس//نامه این فدراسیون، نسبت به این مساله واکنش نشان داد.

اتحادیه جهانی کش//تی طبق دستور و تذکر جدی کمیته بینالمللی المپیک، عضویت و اعمال نظر افرادی که س//متهای رسمی در دستگاه ورزش ایران) وزیر ورزش یا نماینده وی( یا همچنین سایر دستگاههای دولتی )نمایندگان سایر دستگاههای دولتی وابسته( دارند را در مجمع فدراسیون، با اصول خودمختاری و استقالل فدراسیون کشتی که در اساسنامه اتحادیه جهانی صریحا قید شده، مغایر دانسته است. از این رو فدراسیون کشتی ایران نیز با مشکل جدی روبهرو شده و حتی ممکن است در صورت عدم برطرف کردن این مشکل قانونی با تعلیق روبهرو شود.

در همین راستا نایب رییس فدراسیون کشتی در واکنش به این موضوع گفت: امیدوارم با پیگیری و تدبیر به موقع مس//ووالن ورزش کشور و رفع اش//کاالت اساسنامه فدراسیون مطابق با منشور المپیک، خطر عدم اجازه حضور تیمهای ملی کشتی ایران در مسابقات بینالمللی یا حتی خارج شدن فدراسیون کشتی ایران از اتحادیه، برنامههای کشتی ایران را متوقف نکند.

وی افزود: با توجه به مکاتباتی که کمیته بینالمللی المپیک در چند ماه گذشته در مورد اساسنامه فدراسیونهای ملی چندین کشور، از جمله ایران با فدراسیونهای جهانی ذیربط انجام داده بود، اساسنامه فدراسیون کشتی ایران نیز از سوی اتحادیه جهانی کشتی، مورد بررسی قرار گرفته است.

بنیتمیم ادامه داد: پس از این بررس//ی، اتحادیه جهانی حدود سه ماه قبل طی نامهای که به فدراسیون ایران ارسال کرد، اشکاالتی را به اساسنامه فدراسیون کشتی ایران وارد دانست. از جمله آن اشکاالت، دولتی بودن مجمع فدراسیون کشتی ایران بود که با ذکر مصادیقی چون عضویت، حق رای و اعمال نظر افرادی که سمتهای رسمی و دولتی در دستگاه ورزش ایران دارند یا حضور نمایندگان سایر دستگاههای دولتی در مجمع فدراسیون، اتحادیه جهانی مدعی شد که این موضوع با اصول خودمختاری و استقالل فدراس//یونها که در اساسنامه اتحادیه جهانی و منشور کمیته بینالمللی المپیک صریحا قید شده، مغایر است.

دبیرکل شورای کشتی آسیا تصریح کرد: همچنین مصادیق دیگری مثل نقش وزارت ورزش به عنوان مسوول اصالح اساسنامه فدراسیون کشتی ایران یا اینکه چرا احکام چهار عضو اجرایی فدراسیون ایران توسط رییس سازمان ورزش امضا و تایید میشود و دخالت در برکناری رییس فدراسیون توسط وزیر ورزش و نیز تعیین جانشین رییس فدراسیون مستعفی یا برکنار شده توسط وزیر ورزش و جوانان به جای مجمع، از دیگر ایراداتی است که اتحادیه جهانی کشتی به اساسنامه فدراسیون ایران وارد کرده است.

وی تاکید کرد: اتحادیه جهانی به نبود بند مشخصی در خصوص مبارزه با دوپینگونیزعدمتوجهبهنقشدادگاهبینالمللیوابستهبهکمیتهبینالمللی المپیک، به عنوان تنها دادگاه خارجی قضاوت ورزشی در اساسنامه مذکور نیز ایراد گرفته است.

دبیرکل شورای کشتی غرب آسیا خاطر نشان کرد: اتحادیه جهانی در دو بخش از نامه مذکور به فدراسیون کشتی ایران اعالم کرده که شرط ادامه عضویت و فعالیت ایران در اتحادیه جهانی کشتی، اصالح اساسنامه و اخذ تاییدیه اتحادیه خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه ما همان زمان )س//ه ماه قبل( مطابق ضوابط جاری کشور، موضوع را به صورت رسمی به اطالع مسووالن وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک رساندهایم، اظهار کرد: از طرف دیگر اشکاالت اعالم شده را نیز با کمک یک تیم حقوقی برطرف کرده و پیشنهادات اصالحی خود را مجددا به وزارت ورزش و جوانان اعالم کردیم. منتظریم تا در اسرع وقت با رفع دقیق این نواقص از سوی مراجع ذیصالح، موضوع را به اتحادیه جهانی ارسال کنیم. پورعلی گنجی در السد میماند نیمار: وراتی برای پیوستن به بارسا مناسب است عالقه برلوسکونی برای بازگشت زالتان به ایتالیا حمایت ترامپ از لسآنجلس 2024 در دیدار با توماس باخ کورتوا دو برابر حقوقش را از چلسی میخواهد سانچس: به بایرن نمیروم گرت بیل: به جدایی از رئالمادرید فکر نمیکنم

)منبع: خبرگزاریهای داخلی(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.