15

Jahan e-Sanat - - News -

ادامهتجسسمالیاتیاسپانیاومظنونهایجدید مقامات مالیاتی اسپانیا این بار پروندهای برای بازرسی امور مالیاتی بازیکنانی چون خامس رودریگز، فیلیپه لوئیز، دیگو کاستا و جکسون مارتینز باز کردهاند. در مورد دیگو کاستا و فیلپیه لوئیز گفته میشود که آنها با همکاری بریتیش آیلنددرآمدخودراپنهانکردهاندواینبهانتقالآنهاازاتلتیکومادریدبهچلسی مربوط میشود. مدیر برنامه هر چهار بازیکن ژرژ مندز است و مقامات مالیاتی اسپانیا در حال بررسی هستند تا مشخص شود که از ساختار مشابهی مثل کریستیانورونالدو،ژوزهمورینیو،راداملفالکائو،ریکاردوکاروالیووفابیوکوئنترائو برای حقوق تصویرشان استفاده کردهاند؟ طبق این گزارش، همه این بازیکنان از طریق شرکتهای خارجی برای پرداخت مالیات مربوط به حقوق تصویرشان اقدام کردهاند. مدیر شرکت پوالریس، لوییز کوریا خواهرزاده ژرژ مندز و خود مندزنیزصاحب03 درصدازسهاماینشرکتاست.مشکالتازآنجاآغازشده که مقامات مالیاتی اسپانیا از این تنظیمات و روشها باخبر نبودهاند. وینرونیبهدنبالتیمیجدید باشگاه منچستر با دستمزد مورد انتظار رونی موافقت نکرده است و این بازیکن در آستانه جدایی از شیاطین سرخ قرار دارد .

رونیسال4002 باانتقالیپرسروصداازاورتونبهمنچستریونایتدپیوست. دستمزدفعلیکاپیتان13 سالهمنچستر003هزارپونددرهفتهاست.باشگاه منچستر با دستمزد مورد انتظار رونی موافقت نکرده است و این بازیکن در آستانه جدایی از شیاطین سرخ قرار دارد. باید دید کدام باشگاه حاضر میشود مبلغ باالی دستمزد رونی را بپذیرد.

اسنایدردررادارخریدبولونیایایتالیا هافبک مطرح فوتبال هلند ممکن است فصل بعد پیراهن تیم بولونیای ایتالیا را به تن کند.روزنامه ورزشی توتو اسپرت دیروز در گزارشی اعالم کرد وسلی اسنایدر شاید فصل بعد در خدمت بولونیا قرار گیرد. این بازیکن 33 ساله که هنوز یک فصل دیگر از قراردادش با گاالتاسرای باقی است، نامش در فهرست خرید بولونیا دیده میشود. اسنایدر پیشتر مورد توجه تیم مونترال ایمپکت قرارگرفت. او از سال 2013 که اقدام به ترک اینترمیالن ایتالیا کرد، در خدمت گاالتاسرای است. ایبراهیموویچجانشیناحتمالیفانپرسیدرفنرباغچه مهاجممعروفسوئدامکاندارددرفصلآیندهجانشینروبینفانپرسیدر فنرباغچهشود.درآخریناخباریکهازفنرباغچهایهاگزارششده،اینموضوع درجشدهکهفانپرسیدرحالانجاممراحلمختلفانتقالشبهفاینوردرتردام است. البته در این راه هنوز مسایلی هست که باید برطرف شوند. براساس اعالم روزنامهفناتیک،درصورتیکهچنینانتقالیتحققیابد،تیمقدیمیلیگترکیه باید به فکر انتخاب جانشین برای مهاجم هلندیاش باشد که به همین منظور پیشبینی میشود زالتان ایبراهیموویچ، گزینه تیم مذکور است.

البته همین نش//ریه عنوان میکند شانس چنین حضوری زیاد نیست زیرا این بازیکن سوئدی که فصل قبل در منچستریونایتد توپ زد، تا پایان سالجاری میالدی قادر به حضور در میدان نبوده و بازی در تیمهای بزرگ را جستوجو میکند. کونتهبرترینمربیسالجهاندر7102 س//رمربی ایتالیایی چلسی بهعنوان برترین مربی سال فوتبال جهان در سالجاری به انتخاب مجله فورفورتو برگزیده شد.

مجلهفورفورتوطبقهرسالبعدازپایانرقابتهایباشگاهیبرترینمربیان فوتبال جهان را طبقهبندی کرد. بر طبق این ردهبندی آنتونیو کونته، سرمربی ایتالیایی چلسی که در اولین فصل حضورش در این تیم توانست قهرمانی در لیگبرتر را کسب کند به عنوان برترین مربی سال انتخاب شد.

کونته بعد از اینکه در یورو6102 هدایت تیمملی فوتبال ایتالیا را برعهده داشت و نتایج خوبی را هم کسب کرد، به چلسی رفت و این تیم را در حالی توانست به قهرمانی در لیگ برتر برساند که در فصل گذشته رتبه نازل دهم را کسب کرده بود.

کونته هم در سه فصلی که در یوونتوس بود توانسته بود این تیم را قهرمان لیگ ایتالیا کند تا نشان دهد تبحر خاصی در قهرمان کردن تیمهایش در رقابتهای لیگ دارد. بعد از کونته زینالدین زیدان که قهرمانی در اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا را با رئالمادرید به دست آورد بهعنوان دومین مربی برتر انتخاب شد و ماسیمیلیانو آلگری نیز در رده سوم قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.