نابغه بارسایی یا ناکام آرژانتینی

Jahan e-Sanat - - News -

لیونل مسی، فوقستاره آرژانتینی در بارسلونا تمام جامهای ممکن را گرفته و انتظاراتی که از او میرفته را به سرانجام رسانده است.

به نظر آنهایی که منتظر بودند مسی در یک کشور دیگری فوتبالش را ادامه دهد، به این آرزوی خود نخواهند رسید زیرا او قصد دارد فوتبالش را در نیوکمپ به پایان برس//اند. او دیروز 30 ساله شد و وقتش رسیده نگاهی به کارنامه خیرهکننده فوتبالیاش بندازد، کارنامهای که نشان میدهد او حداقل از نظر آماری، بهترین بازیکن تاریخ بوده است.

فهرست افتخارات و رکوردهای او تمامنشدنی است که مهمترین آنها، 507 گل باشگاهی، هشت قهرمانی لیگ، چهار قهرمانی چمپیونزلیگ و پنج توپ طالست. گیلرمو آمور، هافبک سابق بارسلونا که در زمان حضور مس//ی در ردههای سنی بارسا مربی او بود در رابطه با این موضوع گف//ت: او تمام اهدافی که انتظار میرفت به آنها برس//د را پودر کرده اس//ت. کاری که او در تیم اصلی انجام داده، مساوی یا حتی بهتر از عملکرد او در الماسیا بوده است.

در دهه اخیر، مسی و رقیبش، رونالدو، تمام افتخارات فردی فوتبال را بین خود تقسیم کردهاند. یکی از مواردی که همواره در رقابت بین مسی و رونالدو و جمله معروف کدامیکبهترهستند،مطرحمیشود،ایناستکهمسی هیچگاه بارسا را ترک نکرده و از منطقه امن خود پا را فراتر نگذاشته است. در سی سالگی هم انگار این موضوع عملی نخواهد شد.

او گفته بود: من دوس//ت دارم فوتبالم را در بارسلونا تمام کنم و باید ببینیم چه خواهد شد. هر روز تنها به ش//رایط بارسا و شرایط خودم در این تیم فکر میکنم. بازنشسته ش//دن در بارسا چیزی است که همیشه به دنبالش بودم و رویایش را میدیدم و آنچه را که همواره گفتهام انجامش خواهم داد.

یکی از دالیلی که مانع انتقال مسی میشود این است که باشگاههای بسیار معدودی قادر به پرداخت هزینه انتقال او هستند. در قرارداد جدید او نیز رقم فسخش به 348 میلیون پوند خواهد رسید که بعید به نظر میرس//د تیمی بتوان//د نزدیک به این رقم را پرداخت کند.

شاید در چین مالک باشگاهی بتواند این رقم را بپردازد ولیبسیاربعیداستکهمسیراهیلیگچینشود.اودر این رابطه گفته بود: نمیگویم انتقال به چین غیرممکن است.درواقعهیچکسنمیتواندبگویدچیزیغیرممکن است زیرا در فوتبال هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد اما امروز به شما میگویم نه. این موضوع هیچگاه از ذهن من خطور نکرده است.

یک هدف که همیشه برای مسی باقی مانده، کسب توپ طالست، عنوانی که در صورت رسیدن به آن، مسی قطعا به بهترین بازیکن تاریخ تبدیل خواهد شد. با این حال، دیگو مارادونا، ش//ماره 10 بزرگ آرژانتین که به خاطر بردن جامجهانی 1986 بسیار مورد توجهها قرار گرفته، معتقد است که فوتبال همواره مسی را به خاطر خواهد داشت. او در این رابطه گفت: تاریخ، فوتبال مسی را به خاطر خواهد داشت. فوتبال دستاوردهای بسیاری برای او داشته است و فکر نمیکنم بردن جامجهانی چیز جدیدی به مسی اضافه کند. افتخاراتمسی هشتقهرمانیاللیگا،پنجقهرمانیکوپادلری،شش قهرمانی سوپرکاپ اسپانیا، چهار قهرمانی چمپیونزلیگ، سه قهرمانی سوپرکاپ اروپا، سه قهرمانی جام باشگاههای جهان و پنج توپ طال.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.