بازگشت به ایران بدون امضای قرارداد

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

ایس/نا- س//تاره فصل قبل پرسپولیس بدون توافق با الخور، قطر را به مقصد ایران ترک کرد.

با وجود آنکه س//روش رفیعی پیش از این تاکید کرده بود که باشگاه الخور به توافق نهایی رسیده و قرارداد خود را به امضا رسانده است اما به نظر میرسد اینگونه نیست. روزنامه الرای قطر در شماره دیروز خود نوشت که سروش رفیعی با وجود پشت سر گذاشتن تست پزشکی باشگاه الخور بدون بستن قرارداد با این باشگاه قطر را به مقصد ایران ترک کرد.

این روزنامه قطری دلیل امضا نکردن قرارداد رفیعی با الخور را درخواست این بازیکن برای باال بردن مبلغ قرارداد اعالم کرد؛ درخواستی که هنوز با موافقت باشگاه الخور مواجه نشده است. البته این روزنامه قطری تاکید کرد که سران باشگاه الخور به تواناییهای رفیعی ایمان دارند و تالش میکنند با این بازیکن در روزهای آینده به توافق برسند.

از طرفی دروازهبان ملیپوش تیم فوتبال پرسپولیس تهران تاکید کرد که در این تیم میماند. علیرضا بیرانوند گفت: امسال سال فوتبالی خوبی داشتم و با تیم پرسپولیس عالوه بر قهرمانی در لیگ برتر توانستیم به جمع هشت تیم برتر آسیا هم صعود کنیم و در تیم ملی نیز با صعود مقتدرانه به جامجهانی این موفقیت تکمیل شد. امسال نیز به دنبال ادامه این روند در تیم ملی و تیم پرسپولیس هستم.

بیرانوند در پاسخ به اینکه آیا از پرسپولیس جدا میشود یا نه، تأکید کرد: من تا سال 1400 با پرسپولیس قرارداد دارم و وقتی این قرارداد بلندمدت را بستهام یعنی به دنبال اهداف زیادی با این تیم هستم و در روزهای اخیر شایعات زیادی مبنی بر لژیونر شدنم به گوش رسیده که سکوت کردهام و این سکوت به نشانه رضایتم برای رفتن از پرسپولیس نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.