االهلی قدرتمندتر میشود

Jahan e-Sanat - - News -

فدراسیون فوتبال عربستان قانونی را به تصویب رسانده که به سود باشگاههای بزرگ این کش//ور خواهد بود. فدراسیون فوتبال عربستان قانون جدیدی را به تصویب رساند که در راستای قدرتمند کردن باشگاههای فوتبال این کشور برای درخش//ش در لیگ قهرمانان آسیاس//ت. دو تیم االهلی و الهالل به یکچهارم نهای//ی لیگ قهرمانان آس//یا راه پیدا کردهاند و این ش//انس را دارند تا عنوان قهرمانی را به دست آورند.

فدراس//یون فوتبال عربستان پیش از این به باشگاههای این کشور تنها اجازه جذب چهار بازیکن خارجی را میداد اما اکنون اعالم کرد که هر باشگاهی میتواند شش بازیکن خارجی را جذب کند که این به سود تیمهای بزرگ این کشور است چرا که با توجه به پولهای نجومی که باشگاهها هزینه میکنند میتوانند بازیکنان بزرگی را جذب کنند.

باشگاهاالهلیعربستانکهحریفپرسپولیسدریکچهارمنهاییبهشمارمیآید، اعالم کرد که سه بازیکن خارجی خود به نامهای عمر السومه، محمد عبدالشافی و فتفاتزیدیس یونانی را حفظ و در روزهای باقیمانده از فصل جابهجایی تابستانی سه بازیکن خارجی دیگر را جذب خواهد کرد.

خبر دیگر درباره باش//گاه االهلی اینکه اودمادی بازیکن 26 س//اله هلسینکی دانمارک پیشنهاد 11 میلیارد تومانی باشگاه االهلی را رد و اعالم کرد که فعال قصد حضور در لیگ عربس//تان را ندارد. االهلی برای درخشش در لیگ قهرمانان آسیا حاضر است هزینه نجومی کند تا ثابت شود که پرسپولیس برای پیروزی برابر این تیم کار سختی پیش رو دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.