پارتيبازي در مراكز توزيع آزادي!

Jahan e-Sanat - - News -

مديركل ثبت آثار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: ايران، جزو 20 كش//ور جهان اس//ت كه ب//ه خاطر تنوع اقليم ثبت ش//ده اس//ت و ارمغان ايران براي جامعه بشري، با كل آثار تمدني بشري برابري ميكند.

به گزارش ايس//نا، فرهاد نظري در جشن ساالنه انجمن دوستداران آثار تاريخي و مفاخر فرهنگي نوشآباد اظهار كرد: هر كشور صاحب تمدن، يك يا دو نفر صاحب انديشه در مقياس جهانيداردامااينرقمدرايران،بيشاز01 نفر

سيس//تم نظارت و پايش آنالين با هدف حفاظت و پيشگيري از تخريب آثار و بناهاي ثبت ش//ده در فهرس//ت آثار ملي به زودي با حمايت معاونت ميراث فرهنگي كشور در مركز آموزش عالي راهاندازي ميشود.

به گ//زارش روابط عمومي معاونت ميراث فرهنگي، محمدحسن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي در نخستين جلسه راهاندازي سيستم نظ//ارت و پايش آنالين با ه//دف حفاظت و پيش//گيري از تخريب آثار و بناهاي تاريخي كشور گفت: سيستم پايش آنالين كه وظيفه ديدهبان//ي از ميراث فرهنگي را بر عهده دارد، قرار است در مركز آموزش عالي كشور و با به كارگيري از توانايي علمي اساتيد، دانشجويان و فارغالتحصي//الن ح//وزه مي//راث فرهنگي راهاندازي شود.

وي بيان كرد با توجه به اتفاقات ناخوشايند و تخريبهايي كه گاه در اطراف محوطهها و بناهاي تاريخي كشور رخ ميدهد، الزم است سازمان ميراث فرهنگي از وضعيت كامل آثار است و نمونههاي آن فردوسي، خيام، مولوي و ابنسينا هستند و ما صاحب چنين تمدن و فرهنگي هستيم. وي با اشاره به تقسيمبندي سهگانه كش//ورهاي جهان گفت: از مجموع 200 كش//ور جهان، حدود 120 كشور مثل كشورهاي حاشيه جنوب خليج فارس و شمال ايران، كشورهاي دههاي هستند كه از تجزيه امپراتوريها به وجود آمدهاند.

مديركل ثبت آثار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس//تي و گردش//گري اف//زود: برخي كشورها را بايد كشورهاي سدهاي توصيف كرد به س//رعت و درستي مطلع ش//ود و پيش از آنك//ه مورد تهديد جدي قرار گيرند، اقدامات پيشگيرانه براي حفاظت از آثار و محوطههاي تاريخي انجام شود.

معاون ميراث فرهنگي با بيان اينكه در كه قدمت آنها بيش از يك قرن است و اما دسته سوم كشورهايي هستند كه عمر آنها به هزارهها ميرسد و ايران يكي از آنهاست كه استقالل خود را حفظ كرده و به زوال نيفتاده است.

نظري تصريح كرد: آنچه باعث شده ايران عمري باالي هزار س//ال داش//ته باشد، غناي فرهنگي، ويژگيهاي اقليمي، همبس//تگي و گفتوگوي اقوام در عين تنوع آنها است.

وي با اش//اره به تاري//خ طوالني حكومت عباس//يان گفت: راز عظمت ايرانيان در طول تاريخ اين است كه به عنوان مردمي شناخته شدهاند كه مراقب مردم هستند و سرزمينها را آباد ميكنند.

مديركل ثبت آثار سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستيوگردشگريتاكيدكرد:نوشآباد، مدل كوچكي از پهنه بزرگ ايران اس//ت كه صاحب آثار متنوع فرهنگي و تاريخي اس//ت و بايد براي نسلهاي آينده حفظ و نگهداري شود. به عنوان يك ايراني به خود ميبالم كه شهروندان يك شهر كوچك عالقهمند به حفظ آثار تاريخي و داشتههاي فرهنگي خود هستند و براي حفظ آن تالش ميكنند.

نظ//ري تصريح كرد: عالقهمندي به حفظ آث//ار فرهنگ و تمدن، رداي فاخري اس//ت و در آين//دهاي نهچندان دور، نام نوشآباد، آوازه حال حاضر با راهاندازي دبيرخانه و واگذاري اين مركز به مركز آموزش عالي تالش شده س//اختار اين مركز ش//كل گيرد، افزود: در مرحل//ه بعدي بايد با كمك دانش//جويان و فارغالتحصي//الن حوزه مي//راث فرهنگي و جهاني پيدا خواهد كرد.

همچنين، مديرعامل انجمن دوستداران آثار تاريخي و مفاخر فرهنگي نوشآباد گفت: اين انجمن به عنوان يك سازمان مردمنهاد در سال0831 فعاليتخودراباهدفشناساييو حفظ آثار تاريخي و فرهنگي اين خطه از ايران اسالمي آغاز كرده است.

سيدجعفر فاطمي اظهار كرد: در اين شهر كوچك از استان پهناور اصفهان، بيش از صد اثرشناساييشدهكهدراين52 اثردرفهرست آثار ملي به ثبت رسيده است. به گفته وي، آيين س//نتي و مذهبي »خيمهبرداري« به عنوان بزرگترين تعزيه ميداني كه در روزهاي هشتم و يازدهم محرم برگزار ميشود، به همراه مراسم سقاخواني و كتلبرداري در روزهاي عاشورا، از جمله ميراث معنوي نوشآباد است كه تاكنون ثبت شده اس//ت. وي افزود: در جشن امسال انجمن، با عنوان تجليل از مفاخر هنر و ميراث فرهنگ//ي نوشآباد، از 40 نف//ر از فعاالن اين حوزه با حضور معاون توسعه و برنامه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و جمع ديگري از مديران كشوري و استاني اين سازمان تقدير ميشود.

فاطم//ي، در اين همايش، ادامه فعاليتها براي ثبت شهر زيرزميني نوشآباد در فهرست مي//راث جهاني و همچنين ثب//ت آيينهاي س//حرخواني و چاووشخواني را در فهرست ميراث معنوي خواستار شد. همكاري انجمنهاي غيردولتي و دانشگاهها اين سيس//تم به ص//ورت آنالين به فعاليت بپردازد.

به گفته طالبيان، درحال حاضر سيستم نظارت و پايش آنالين در برخي كشورها براي حفاظت از آثار تاريخي انجام ميشود، چون اگر بناها و محوطههاي تاريخي به درستي پايش نشوند، نميتوان پاسخ درستي براي حفاظت به موقع و پيشگيرانه هم داشت، به همين دليل ساختار طرح مذكور و سيستم فن//ي آن در حال مطالعه اس//ت و احتماال شناخت بهتر و تكميل فرآيند پايش از يك استان آغاز ميشود.

وي تاكي//د ك//رد: آثار و بناه//اي تاريخي استان تهران به عنوان پايلوت در نظر گرفته شده تا با اس//تفاده از اين سيستم به صورت مداوم و آنالين آثار موجود در تهران رصد و به ستاد سازمان ميراث فرهنگي و استان تهران گزارش ش//ود و به محض اطمينان از پاس//خ موثر اين فرآيند اس//تفاده از ظرفيت علمي و عملي دانشگاههاي مختلف در استانهاي ديگر راهاندازي ميشود.

محمدرضا ستوده- در كشور ما تعداد اندكي از عوامل خودجوش و مردم عادي خودسر هستند كه با هر دولتي مخالف هستند. برايشان فرقي نميكند كه چه كسي رييسجمهور اس//ت حتي اگر يك اصولگ//را مثل احمدينژاد باشد. اصوال با نهادي به نام دولت مشكل دارند. دكارت فيلسوف بزرگ غربي درباره اين عزيزان ميگويد: آنها با دولتها مخالفت ميكنند پس هستند!

اي//ن تعداد اندك روز جمع//ه در راهپيمايي روز قدس در خياب//ان انقالب، رييسجمهوري، مع//اون اول و نايبرييس مجلس را دوره كردند و قضاوتشان را نسبت به اين افراد از طريق شعار و از فاصله چند متري در آزادي كامل و بدون اينكه كسي جلوي آنها را بگيرد ابراز كردند. خوشحالم كه استقرار آزادي بيان را در كشور ميبينم! هيچوقت فكر نميكردم كه م//ا اينقدر زود به آزادي بيان برس//يم در حدي كه يك عده بروند دو متري رييسجمهوري بر عليه او شعار بدهند و تازه مشتشان را هم گره كنند.

انشاءاهلل اين آزادي مبارك مخالفان دولت باشد و از اين آزادي با دل خوش بهره ببرند. همين كه يك عدهاي در كشور آزادي دارند كه هر كاري دلشان خواست بكنند جاي اميدواريست كه حداقل آزادي هست ولي كم است! و به همين دليل طبيعتا اين آزادي به همه ملت ايران نميرس//د و فقط عده معدودي از آن بهرهمند ميشوند. از طرفي متاسفانه اين عده معدود چون پارتي دارند و با مراكز توزيع آزادي رفيق هستند، آزاديها را ميگيرند و به ما هيچي نميرسد.

لذا از اين عزيزاني كه از نعمت آزادي برخوردارند خواهشمنديم نسبت به اختالسهاي افرادي كه ما نميتوانيم به آنها اعتراض كنيم، اعتراض كنند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.