نام واقعی » بنكسي« لو رفت

Jahan e-Sanat - - News -

دوستبنكسي-گرافيتيكار مرموز انگليسي- ناخواسته نام او را لو داد.

هافينگتون پس//ت نوشت: ديجي گلدي، يكي از دوستان بنكسي / هنرمند گرافيتيكار - كه كارهايش هميشه مسايل ناخوشايند روز جهان را نشانه ميگيرد، در ميان صحبتهايش، نام او را فاش كرد.

بنكس//ي هنرمند گرافيتيكار اهل بريس//تول اس//ت كه با نقاشيهاي ديواري و هنر گرافيتي اعتراضي خود، شهرت جهاني دارد و هنوز هويت اصلياش كامال فاش نشده است.

نقاش//يهاي اين هنرمند بيش//تر به مس//ايل سياس//ي و موضوعهايي مانند گرماي جهاني، جنگ، ش//نود غيرقانوني و ش//رايط سخت كاري پرداخته است. تاكنون بارها نقاشيهاي اي//ن هنرمن//د از روي ديوار جدا و به قيم//ت صدها هزار پوند فروخته شده است.

اما ديجي گلدي، موس//يقيدان انگليسي بهتازگي در يك مصاحبه، وقتي درباره هنر خياباني حرف ميزد، گفت: يكسري حروف توخالي روي يك تيشرت چاپ كنيد و رويش بنويسيد بنكسي، حاال خيالمان راحت است، ميتوانيم آن را بفروشيم. قصد بياحترامي به رابرت ندارم، به نظرم او يك هنرمند باهوش است. فكر ميكنم او دنياي هنر را پشت و رو كرده است.

شنيدن نام رابرت باعث تعجب همه شد و بالفاصله شنوندگان را به ياد حدس كريگ ويليامز، روزنامهنگار درباره هويت بنكسي انداخت. اين روزنامهنگار سال 2016 مدعي شد رابرت دل ناجا از گروه موسيقي ‪«Massive Attack»‬ همان بنكسي مرموز است. رابرت از دوستان گلدي است و مثل او در بريستول به دنيا آمده و بزرگ شده است.

ويليامز براي بررسي اين فرضيه، نمايشگاههاي آثار بنكسي را دنبال كرد و متوجه شد تمام آنها، قبل يا بعد از اجراهاي گروه ‪«Massive Attack»‬ برگزار ميشدند. مثال وقتي بنكسي سال 2003 در استراليا نمايشگاه داشت، اين گروه موسيقي تريپهاپ هم تور كنسرت در اين كشور برگزار كرده بود.

بعدها مشخص شد دل ناجا پيش از ورود به عرصه موسيقي، نقاشگرافيتيبودهويكيازپيشگامانسبكگرافيتياستانسيل بهش//مار ميآيد. او يكي از افرادي بوده كه باعث ورود فرهنگ گرافيتي به بريستول در دهه 1980 شده است.

اگر اين حدسها درست باشد، دل ناجا بيش از پيش مورد ستايشقرارخواهدگرفتچراكهاونهتنهابهگفتهمجلهتخصصي رولينگ استونز، يكي از بزرگترين موسيقيدانهاي حال حاضر است، بلكه شايد به لقب مهمترين هنرمند تجسمي معاصر هم دست پيدا كند.

رابرت دل ناجا س//ال 2016 پس از باال گرفتن گمانهزنيها درباره هويت اصلي بنكس//ي در يكي از كنس//رتهايش رو به جمعيت گفت: »ما همه بنكسي هستيم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.