بايد از سينماي مستقل حمايت شود

Jahan e-Sanat - - News -

مراسماكرانمردميوافتتاحرسميفيلمسينمايي»ماليخوليا« جمعهگذشتهازساعت71 درپرديسمگامالباحضوربازيگران و عوامل فيلم برگزار شد.

مرتضيآتشزمزم:كارگردانوتهيهكننده،محمدرضاهدايتي، ليال اوتادي، نادر فالح، محمد فيلي و سپيده مظاهري: بازيگران فيلم ازجمله عوامل حاضر در مراسم ديروز بودند. الله اسكندري ديگر بازيگر فيلم به دليل مسافرت در مراسم حضور نداشت.

محسن هاشمي منتخب اول ش//وراي شهر تهران ازجمله مهمانان ويژه اين مراسم بود. او در گفتوگوي كوتاهي هدفش از حضور در اين مراسم را حمايت از سينماي مستقل دانست.

منوچهر محمدي، بايرام فضلي، مهرداد فريد و تعدادي ديگر از سينماگران و عالقهمندان نيز ازجمله حاضران اين مراسم بودند كه با استقبال خوب مردم برگزار شد.

»ماليخوليا« به كارگرداني و تهيهكنندگي مرتضي آتش زمزم از شنبه گذشته در گروه آزاد روي پرده سينماها رفته است. اين فيلم در س//ينماهاي كورش، جوان، آزادي، سمرقند، مگامال، مانداناي تهران و هويزه مشهد روي پرده رفته است و بهزودي تعداد سينماهاي اين فيلم افزايش خواهد يافت.

ليال اوتادي، محمدرضا هدايتي، الله اسكندري، نادر فالح، محمد فيلي، سپيده مظاهري، افسانه فتاحي، همراه با هنرمند خردسال ديانا پاژنگ بازيگران اين فيلم سينمايي بودهاند.

»ماليخوليا« به بخش//ي از مردم توجه دارد كه خودشان از يك نوع بيماري كه به آن گرفتار شدهاند، خبر ندارند. به عبارت بهتر داستان اين فيلم درباره آدمهايي است كه دچار دوگانگي هويتي شدهاند... .

فيلمبرداري س//اخته آتش زمزم پاييز 94 بهطور كامل در ش//هر اصفهان انجام ش//ده و پخش اين فيلم برعهده ش//كوفا فيلم است.

ديگ//ر عوامل اصلي اين پروژه س//ينمايي عبارتند از: مدير فيلمبرداريتورجاصالني،مجريطرح:محمدفضيله،مديرتوليد: مجتبي آتشزمزم، تدوين: كاووس آقايي، برنامهريز و دستيار اول كارگردان: مسعود حقي، دستيار كارگردان: كريم رناسيان، منشي صحنه: پونه خامين، طراح گريم: علي بهادري، صدابردار: حميد اسالمي،صداگذار:حسينقورچيان،عكاس:عليرضاآبآب،مدير تداركات: محمود كريمي، طراح جلوههاي ويژه: مرتضي اكبري.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.