راننده تاكسي

Jahan e-Sanat - - News -

رابرتدنيرو01 سالهبودكهكارشراباتئاترآغازكردودرنمايشنامه»جادوگرشهراز«هنرنمايي كرد و بعدها به كالس بازيگري لي استراسبرگ رفت و بازيگري را نزد او آموخت و به اين ترتيب بود كه به بازيگري متد اكتينگ تبديل شد، سبكي كه مارلون براندو و جيمز دين آغازگران آن بودند و با رابرت دنيرو، آل پاچينو و داستين هافمن به اوج قدرت خود رسيد. از اولين فيلمهاي خوب رابرت دنيرو ميتوان به فيلم خيابانهاي پايين شهر اشاره كرد. بعد از عدم موفقيتش در دريافت نقش سانتينو كورلئونه )ساني( در فيلم پدرخوانده، نقش ويتو كورلئونه در قسمت دوم همين فيلم به وي داده شد. وي برنده جايزه اسكار بهترين بازيگر نقش مكمل مرد در اين فيلم شد. همكاري وي با مارتين اسكورسيزي، كارگردان مشهور آمريكايي، از فيلم خيابانهاي پايين شهر شروع شد و بعد از آن، اين دو چندين فيلم ديگر را نيز با كمك يكديگر ساختند كه از آن جمله ميتوان به فيلم گاو خشمگين اشاره كرد، نقشي كه رابرت به خاطر بازي در آن موفق به دريافت جايزه اسكار بهترين بازيگرشد.ازديگرفيلمهايايندوفيلمهاييهمچونرانندهتاكسيوتنگهوحشتاستكهبهخاطر بازي در هردوي آنها او نامزد دريافت جايزه اسكار شد. فيلم شكارچي گوزن نيز او را نامزد دريافت جايزه اسكار كرد. كارگردان اين فيلم، مايكل چيمينو بود. رابرت دنيرو همچنين نامزدي دريافت چهار جايزه گولدن گلوب را به خاطر بازي در فيلمهاي نيويورك، نيويورك ،(1977) فرار نيمهشب ،(1988) اينو ببين (1999) و مالقات با والدين (2000) شد. در سمت كارگرداني نيز اثري همچون چوپان خوب از وي وجود دارد. رابرت دنيرو به عنوان يكي از بزرگترين و استثناييترين بازيگران تاريخ سينما شناخته ميشود. وي تاكنون در بيش از نود فيلم در طول دوران فعاليتش ظاهر شد. ويدرماهميسال5102 بهعنوانبزرگترينبازيگرتاريخسينمابرگزيدهشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.