خوشحالم نبض مخاطب را در دست داري

Jahan e-Sanat - - News -

عزتاهلل انتظامي همزمان با سالروز تولدش و آغاز اجراي نمايش »اعت//راف« كه علي نصيريان در آن به ايفاي نقش ميپردازد با تقديم كتاب جادوي صحنه خود به اين هنرمند، پيام تبريكي براي او نوشت و از درخشش اين دوست قديمي بر صحنه تئاتر ابراز خوشحالي كرد.

عالوه بر اين نقشآفريني، يكي از معروفترين نمايشنامههاي علي نصيريان با عنوان بنگاه تئاترال نيز با كارگرداني هادي مرزبان در تماشاخانه سنگلج روي صحنه ميرود. در متن پيام آقاي بازيگر آمده است: »علي عزيزم س//الها گذش//ته... از آن زمان كه همراه و در كنار هم نبض تماشاگرمان را روي صحنه جادويي تئاتر در دست ميگرفتيم... ما در كنار هم بزرگ ش//ديم... آموختي//م... ياد داديم و تجربه كرديم.

... خوشحالم از اينكه همچون گذشته و تمام سالهاي رفته همچنان نبض تماش//اگرت را در دس//ت داري و چون سابق در همه جا ميدرخشي.... خوشحالم از اينكه عمري كه رفت خوش رفت. برايت آرزوي موفقيت و تندرستي دارم نازنين رفيق قديمي عزتاهلل انتظامي« علي نصيريان اولين هنرمندي است كه پيام اولين روز ملي هنرهاي نمايشي را در بهار 1396 نوشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.