برق و شمع!

Jahan e-Sanat - - News -

هوم/ن جعف/ري- ب//ه رييسجمه//ور توهين ميكنند كه هيچ، حاال دارند نرخ هم تعيين ميكنند كه البته چند س//ال قبل هم رييسجمهور محبوب و مردمي جناب آقاي دكتر احمدينژاد هم مورد اهانت قرار ميگرفت! بله فقط به كسي بابت توهين به دكتر محمود اضافهكار و پاداش و تراول و دستمريزاد نميدادند ولي به آن دالوران و ش//يرمرداني كه به آقاي روحاني حرفهاي درش//ت زدند، احتماال سبدكاال هم ميدهند! حاال كار به هيچ چيزش نداريم ولي جدا دم آقاي جوانفكر گرم كه مصداق بارز يكي به نعل، يكي به ميخ را يك طوري رعايت كرده كه انگار هم دلش با توهين به رييسجمهور نبوده و هم اينكه حملهكنندگان را ميشناخته و ميخواسته از او ناراحت نشوند! شما يكبار ديگر مطلب ايشان را بخوانيد كه چطوري اعتقاد دارند توهين كردن كار بدي است ولي ايرادي هم ندارد!

نتيجه اخالقي: همه را برق ميگيرد، رييسجمهور را آقاي جوانفكر!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.