بخشي از فرمان مهاجرتي کاخ سفید اجرایی میشود؛ دامن زدن به تبعیض مذهبی در آمریکا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ديوانعاليآمريكاروزدوشنبهگذشتهبهبررسي تقاضايوكاليدولتدونالدترامپدرپروندهموسوم به فرمان مهاجرتي رييسجمهور آمريكا راي داد.

ديوانعاليبخشهاييكليديازمحدوديتهاي اعمالشده از سوي دادگاههاي فدرال آمريكا عليه فرمان مهاجرتي عليه ش//هروندان ش//ش كشور بهطورعمده مس//لمان را لغو ك//رد و وعده داد كه تمام بحثها در اين رابطه تا پاييز پيش رو شنيده و بررسي شود.

ترامپ در اولين ماههاي رياستجمهوري خود فرماني را امضا كرد كه ورود شهروندان شش كشور ايران، س//وريه، سودان، سومالي، ليبي و يمن را به مدت09 روزبهآمريكاممنوعميكرد.اينفرمان همچنين ورود پناهجويان را به م//دت 120 روز معلقميكرد. حكممنعمسافرتدونالدترامپعليهشهروندان ايران، سوريه، يمن، ليبي، سودان و سومالي پيشتر در چن//د دادگاه مورد اعتراض قرار گرفت و اجراي آن متوقف شد.

حال با تصميم تازه ديوان عالي آمريكا، تا زمان رسيدگي اين ديوان به پرونده در حدود چهار ماه ديگ//ر اجراي بخشهايي از اين فرمان دوباره آغاز ميشود. شبكه خبري فاكس گفته است اين يك پيروزي براي دولت ترامپ به شمار ميرود.

ديوانعاليآمريكاگفت:فرديانهادآمريكاييكه رابطهايواقعيبايكشخصمايلبهورودبهآمريكا بهعنوانپناهندهداشتهباشد،اگرآنفردويزادريافت نكند،ميتواندشكايتكند. بزرگترینمناقشهحقوقي آسوشيتدپرس پيشتر گفته بود تصميمگيري ديوانعاليدربارهبزرگترينمناقشهحقوقيآمريكا در پنج ماه اول رياستجمهوري ترامپ است.

مساله تصميمگيري و دعوي درباره مساله منع صدور ويزا براي شش كشور خاص، از اولين فرمان اجرايي دونالد ترام//پ در اين باره اواخر ماه ژانويه 2017 آغاز شد و از همان آغاز مورد اعتراض و بروز تظاهراتاعتراضيدرشهرهايمختلفآمريكاشد. قضات ديوان عالي آمريكا پنجشنبه هفته گذشته گردهم جمع شدند تا درباره اجراي فوري تصميم دولت ترامپ رايگيري كنند.

آسوشيتدپرس ميافزايد: براي آنكه منع سفر ش//هروندان شش كشور فوق بازگردانده شود پنج راي الزم ب//ود اما تنها چهار راي براي آماده كردن مساله براي بحث كافي است. قاضي نيل گورسچ، نامزد پيش//نهادي دونالد ترامپ براي قضاوت در ديوان عالي كه در ماه آوريل تاييد شد در اين روند مشاركت و حضور دارد.

پيشتر دادگاههاي فدرال آمريكا عليه سياست منع مسافرت و منع صدور ويزا براي شش كشور ايران، س//وريه، يمن، ليبي، سودان و سومالي راي دادند و از همين رو بررس//ي اين مس//اله به ديوان عالي راه يافت.

دادگاه ف//درال ريچمون//د در ويرجينيا گفت سياستمنعمسافرتدر»خصومتمذهبي«عليه مسلمانانريشهداردوآنراباوعدهكمپينانتخاباتي ترامپ در منع ورود مسلمانان به آمريكا و همچنين توئيتهاي او پس از رسيدن به رياستجمهوري مرتبطدانست. دادگاهفدرالسانفرانسيسكونيزآنرادرتناقض با قوانين مهاجرت ف//درال ارزيابي كرد. در فرمان اوليه ترامپ، عراق نيز جزو كشورهاي موردنظر بود اما بعد در فرمان بعدي از فهرست خارج شد. اين فرمان، صدور ويزا براي شهروندان شش كشور فوق رامنعميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.