سوءاستفادهداللهاازتنشهایانتخاباتی

بررسی روند تغيير قيمت كاالهای پرمصرف كشور در ماه رمضان؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

با اينكه طبق روال سالهاي گذشته با نزديك شدن به ماه رمضان، شاهد وعده و وعيد مسووالن در مورد كنترل بازار كاالهاي اساسي و توزيع مواد غذايي با قيمت مناسب در برخي واحدها بوديم اما در همان آستانه فرارسيدن ماه رمضان، قيمت كاالهايي همچون گوشت و مرغ، برنج، حبوبات، لبنيات ...و با افزايش روبهرو شد و به نوعي مردم را غافلگير كرد البته موضوع گراني كاالهاي اساسي طي سالهاي اخير به اخبار هر روزه تبديل شده و هر لحظه مردم را غافلگير ميكند چرا كه جيب خالي مردم اجازه كنار آمدن با چنين وضعيت نابساماني را به آنها نميدهد. از اين رو برخي از اقشار سطح جامعه هر زمان كه براي خريد مايحتاج روزانه خود به مغازهها مراجعه ميكنند با گراني يكباره مواد غذايي معمول، شوكه ميشوند چراكه بيشتر مواقع...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.