ریيسجمهور آمریکا، نامحبوبترین رهبر جهان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

-BBC نتيجه يك نظرسنجي گسترده كه به تازگيمنتشرشدهنشانميدهدبهقدرترسيدن دونالد ترامپ بهعنوان رييسجمهور جديد آمريكا تاثير چشمگيري بر نگاه مردم كشورهاي مختلف به اياالت متحده داشته است.

مركز تحقيقات »پيو« در واشنگتن، پايتخت آمريكا در يك نظرس//نجي از حدود 40 هزار نفر در 37 كشور مختلف جهان به اين نتيجه رس//يده است كه دونالد ترامپ و سياستهاي او »به صورت گس//تردهاي در سراس//ر جهان نامحبوب است«.

بر اين اس//اس فقط پاس//خدهندگان از دو كش//ور روسيه و اسراييل از مجموع 37 كشور نظرسنجيشده حس بهتري به آقاي ترامپ در مقايس//ه با باراك اوباما، رييسجمهور پيشين آمريكا دارند.

اين گزارش در عين حال گفته اس//ت بيشتر شركتكنندگاندرايننظرسنجيمعتقدندرابطه كشورشان با اياالت متحده طي سالهاي آينده دستخوش تغيير نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.