آخرینمیراثشورایشهرچهارم

افزايش 10 و 15 درصدي نرخ حملونقل عمومي تهران؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

حدود دو ماه و نيم است بحثها و جنجالها و تنشهاي فراواني بر سر افزايش قيمت كرايه وسايل حملونقل عمومي از ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.