آمادگي ايران براي ميزباني اجالس در تهران

الريجاني در دومين نشست روساي مجالس كشورهاي حوزه اوراسيا:

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياس/ی- درحالي عل//ي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي ايران در دومين نشست روساي مجالس كشورهاي حوزه اوراسيا در س//ئول پايتخت كرهجنوبي شركت كرد كه حضور او در اين نشس//ت با توجه به مش//كالت سياسي كش//ور كرهجنوبي ميتواند راهگشاي روابط بين س//ئول- تهران باش//د. الريجاني در سخنراني در اين نشست گفت: بر اين باورم كه تاسيسنشستروسايمجالسكشورهاياوراسيا كه با ابتكار مشترك روساي مجالس كرهجنوبي و دوماي روس//يه آغاز شد اگر بر مبناي استفاده بهينه از امكانات كش//ورهاي عض//و و به دور از قطببنديهاي گذش//ته باشد، ميتواند نظامي سازنده در صحنه بينالمللي ايجاد كند. وي افزود: در منطقه اوراسيا، تشكلهاي مختلف آسيايي ...و وج//ود دارد كه ك//م و بيش كاركردهايي در حوزههاي مختلف داشتهاند، چه در سطح دولتي وچهمجالس.ايننهادجديدميتواندوجهمكمل تشكلهاي گذشته را داشته باشد. بر اين اساس مناسب است از تشكلها و اتحاديههاي اين مناطق به عنوان ناظر بهره جسته شود.

رييس مجلس ش//وراي اس//المي با اشاره به نياز براي تالش جمعي كشورها براي بهرهگيري از ظرفيته//ا و چالشهاي موجود گفت: بر اين باوريم كه براي تقويت امنيت، توسعه و گسترش همكاريهاي منطقهاي بايد بيش از گذشته به ظرفيتهاي درون منطقهاي توجه كنيم. اتخاذ سياستهاي مشترك در حوزههايي مانند انرژي، صنعت، تجارت، ترانزيت كاال، خدمات و نيروي كار و س//اير عرصههاي اقتصادي ميتواند نقش مهمي در ارتق//اي همكاريهاي منطقهاي ايفا كند. همچنين انجام اقدامات الزم جهت مقابله با تهديدات و چالشهاي مشترك از جمله در زمينه مقابله با تروريسم و افراطگرايي خشونتآميز و نيز تحريمهاي اقتصادي يكجانبه كه روابط آزاد تجاري بينالمللي و منطقهاي كشورها را تحت تاثير قرار ميدهد، ميتواند بس//ترهاي مناسبي براي همكاريهاي چندجانبه بين كش//ورهاي منطقه اوراسيا باشد. همكاري در زمينه آموزش، زيرس//اختهاي ترانزيت كاال، محيط زيس//ت، گس//ترش س//رمايهگذاريهاي صنعتي و مهار بحرانهاي امنيتي، ميتواند چهار اولويت مهم اين نهاد تلقي شود.

الريجاني با اشاره به موقعيت مهم ژئوپليتيك ايران در منطقه و دارا بودن ظرفيتهاي اقتصادي، فرهنگي و امنيتي اعالم كرد كه ايران اين آمادگي را دارد بيش از پيش نقش مهم خود را در توسعه همهجانب//ه، رفاه و كمك به ايجاد نظم و امنيت پايدار در منطقه اوراسيا ايفا كند.

وي اف//زود: توانمنديهاي اي//ران در زمينه توليد انرژي و برخورداري از مس//ير امن و داراي توجيه اقتصادي، جهت انتقال حاملهاي انرژي به بازارهاي جهاني، مسيرهاي مواصالتي ريلي و جادهاي،پيشينهوموقعيتتاريخيدرشاهراههاي موجودمنطقهازجملهجادهابريشم،شبكهراهآهن سراسري آسيا و كريدور شمال- جنوب، در كنار تجارب فراوان در زمينه مقابله با تروريسم، جرائم س//ازمانيافته و قاچاق مواد مخدر، ميتواند به ارتقاي همكاريهاي منطقهاي و تحقق همگرايي اوراسيايي كمك شاياني كند.

رييس مجلس با اشاره به بحرانهاي سياسي، امنيتي و اقتصادي اظهار داشت: متاسفانه امروزه پديده تروريس//م و افراطگرايي خشونتآميز به يك تهديد ويرانگر جهاني تبديل شده و صلح و امنيت بينالمللي را به مخاطره انداخته است. طي سالهاي اخير شاهد جنايات شرمآور گروههايي مانند داعش در سوريه و عراق و نيز ديگر كشورها در آس//يا و اروپا بودهايم كه نمونه اخير آن اقدام جنايتكارانه تروريستي در تهران بود كه منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادي از هموطنانمان شد. بيترديد مبارزه اصولي با اين گروهها مستلزم شناساييومقابلهبابسترهاوخاستگاهايدئولوژيك كشورهاي دردسرس//از حامي آنهاست. در واقع استراتژي آمريكا بازي با تروريسم است نه مبارزه با آن، لذا كشورهاي عضو اوراسيا بايد بهگونهاي عمل كنند كه هزينه صاحبان ايدئولوژي تروريسم و حاميان آن، چه از نظر تبليغاتي، چه سياسي و چه امنيتي افزايش يابد.

الريجاني با بيان بحرانهاي داخلي س//وريه گفت: ش//رايط كنوني در سوريه كه با مداخالت خارجي تشديد ش//ده، فاجعهاي انساني در اين كشور را رقم زده و منجر به نابودي زيرساختهاي حياتي اين كشور شده است. جمهوري اسالمي ايران ضمن حمايت از اقدامات دولت سوريه در مبارزه با گروههاي تروريستي، نقش اساسي مردم سوريهدرتعيينساختارسياسيوحاكميتيخود و اهميت راهحل سياسي به منظور برونرفت از بحران كنوني در اين كش//ور را مورد تاكيد قرار ميدهد. در اين راس//تا، جمهوري اسالمي ايران به همراه كش//ورهاي روسيه و تركيه تالشهاي هماهنگي را در چارچوب روند آستانه و با هدف كمك و سرعت بخشيدن به راهحل سياسي به عمل آوردهاند كه باعث برقراري نسبي آتشبس و كاهش خش//ونتها در مناطق مختلف سوريه ش//ده اس//ت.وي درباره يمن هم گفت: در يمن تجاوزات نظامي به اين كش//ور تراژدي انساني و كش//تارجمعي را رقم زده است. در همين حال حمايته//اي سياس//ي و تس//ليحاتي برخي از قدرتهاي بزرگ از كش//ورهاي متجاوز به يمن عمال به طوالني شدن منازعه و افزايش آمار تلفات غيرنظاميان به ويژه زنان و كودكان انجاميده است. جمهوري اسالمي ايران ضمن تاكيد بر بينتيجه بودن راهكار نظامي و ضرورت پايان يافتن جنگ در يمن خواستار توقف درگيريها و از سرگيري مذاكرات يمني- يمني با مشاركت كليه طرفها و به دور از مداخله خارجي است.

رييس مجلس با اش//اره به بحران دو كشور كرهجنوب//ي و كرهش//مالي گف//ت: از دي//دگاه جمه//وري اس//المي ايران، بحران ش//بهجزيره كره منحصرا از طريق گفتوگوهاي سياس//ي و راههاي مسالمتآميز و همكاريهاي منطقهاي قابل حلوفصل بوده و در اين راستا پرهيز از هره اقدامي كه منجر به تش//ديد وضعيت و تنش در اين منطقه شود، ضروري است.

الريجاني اقدامات آمريكا در تصويب و اجراي تحريمهاي اقتصادي يكجانبه عليه كشورهاي مستقل را نقض فاحش حقوق بينالملل و منشور مللمتحدونظامتجاريچندجانبهخواندوگفت: جمهوري اس//المي ايران ضمن مردود دانستن تصميمات اخير سناي آمريكا در تحريم نهادها و اتباع ايراني و روسي، معتقد است كه اين اقدامات مخالف تعهدات آمريكا در حقوق بينالملل مبني بر عدم مداخله در امور داخلي و بينالمللي ساير كشورها هستند و الزم است تدابير و ساز و كارهاي الزم از س//وي دولتها و مجالس كشورهاي اين منطقه به منظور جلوگيري از اينگونه رفتارهاي خودسرانه و زورگويانه و خنثي كردن اثرات اين تحريمها اتخاد شود. وي با بيان اهميت ايجاد و تقويتنهادهايپارلمانيگفت:معتقديمنهادهايي مانند »مجمع مجالس آسيايي« با نزديك به دو دهه تجربه از زمان گذشته خود يعني »انجمن مجالس آسيايي براي صلح« ميتواند نقطه اتكاي مناسبي براي فعاليتهاي پارلماني در اوراسيا و هماهنگي پارلمانها در دو قاره باشد. حضور 42 كشور به عنوان عضو دائم و 14 كشور به عنوان عضو ناظر در »مجمع مجالس آسيايي« ظرفيت مهم جهت كمك به اين نهاد جديد است.

رييس مجلس شوراي اسالمي تهران با ارائه پيش//نهادي مبني بر ايج//اد دبيرخانه و تدوين اساسنامه براي اين نشست افزود: ميتوان اين نهاد پارلماني نوپا را به يك نهاد پرتحرك و تاثيرگذار در صحنهبينالملليتبديلكرد.دراينراستاپارلمان اس//المي ايران آمادگي خود را ب//راي برگزاري نشست كميته نگارش پيشنويس اساسنامه در تهران اعالم ميدارد. همچنين آمادگي كشورم را براي ميزباني اين اجالس در سال آينده در تهران اعالم ميكنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.