آتشبهاختيار،بيقانونيوطلبکارکردنمدعيان پوچانديشنيست

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- نماز عيد فطر در حالي در روز دوشنبه برگزار شد كه مقام معظم رهبري براي حفظ وحدت ميان مردم با تبيين عبارت آتش به اختيار نيرويهاي انقالبي كشور را به برقراري نظم و آرامش دعوت كردند. همچنين ايشان در ديدار با مسووالن و سفراي كشورها، تفرقه و اختالف را مهمترين مشكل و جراحت بزرگ بر پيكره دنياي اسالم دانستند. رييسجمهور نيز در همين ديدار بر لزوم وحدت و همكاري ميان مردم براي آبادي ايران تاكيد كردند.

مقام معظم رهبري در خطبههاي نماز عيد فطر براي جلوگيري از هرگونه شبههاي درباره عبارت آتش به اختيار تصريح كردند: آتش به اختيار به معناي بيقانوني و طلبكار كردن مدعيان پوچانديش و مديون كردن جريان انقالبي كشور نيست؛ نيروهاي انقالبي بيش از همه بايد مراقب عدم سوءاستفاده دشمنان از وضعيت كشور باشند.

آيتاهلل خامنهاي در ادامه با ابراز اميدواري براي تشكيل هرچه زودتر دولت جديد گفتند: با توجه به نام امسال، دولت جديد بايد كارهاي بزرگي را با كمك مردم در جهت رونق توليد و حل مشكل اشتغال جوانان انجام دهد و اين كارها بايد با جديت پيگيري شوند.

رهبر انقالب اسالمي يكي ديگر از كارهاي مهم كشور را كارهاي فرهنگي دانستند و با اشاره به منافذ و نفوذگاههاي بسيار دشمن در عرصه فرهنگي تاكيد كردند:عالوهبرمجموعههايمسوولدولتي،مجموعههايعظيممردميوجوانان صاحب فكر و داراي ابتكار و همت نيز بايد آتش به اختيار، منافذ فرهنگي را مسدود و در اين عرصه اقدام كنند و كار را پيش ببرند.

حضرت آيتاهلل خامنهاي در تبيين مفهوم آتش به اختيار خاطرنشان كردند: آتش به اختيار به معناي »كار فرهنگي خودجوش و تميز« است و به معناي بيقانوني، فحاشي و طلبكار كردن مدعيان پوچانديش و مديون كردن جريان انقالبي كشور نيست. ايشان تاكيد كردند: نيروهاي انقالبي، دلسوز و عالقهمند به حركت كشور به سمت اهداف واال بيش از همه بايد مراقب حفظ نظم و قوانين و آرامش كشور و جلوگيري از سوءاستفاده دشمنان باشند.

رهبر معظم انقالب اس//المي پس از اقامه نماز عيد فط//ر در ديدار عيدانه مسووالن نظام، قشرهاي مختلف مردم و سفراي كشورهاي اسالمي، تفرقه و اختالف را مهمترين مشكل و جراحت بزرگ بر پيكره دنياي اسالم خواندند و با اشاره به نقش دشمنان اسالم در برافروختن آتش اختالفات، افزودند: اتحاد و پرهيز از تفرقه به نفع همه كش//ورهاي اسالمي است و بايد با همدلي حول مساله فلسطين بهعنوان مساله اول دنياي اسالم، از كمرنگ يا فراموش شدن آن جلوگيري كرد. حضرت آيتاهلل خامنهاي به استفاده دشمنان از بهانههاي قومي، مذهبي و سرزميني براي ايجاد اختالف اشاره كردند و افزودند: حمايت يك سناتور آمريكايي از جامعه اهل سنت در مقابل جامعه شيعه درحالي كه آنها با اصل اسالم و كشورهاي اسالمي دشمن هستند، چيزي جز توطئه و خباثت نيست و اين موضوع جاي مراقبت و نگراني شديد دارد اما متاسفانه مسووالن دولتهاي اسالمي از اين دشمنيها غفلت ميكنند.

رييسجمهور هم در اين ديدار با اشاره به اينكه امسال جشن رمضاني ما بعد از جشن سرنوشتساز سياسي و ملي ملت ايران آغاز شد، تلفيق اين دو جشن ميتواند آينده خوبي را براي مردم ايران بسازد.

وي با تاكيد بر اينكه امروز دوران رقابت سياسي و انتخاباتي گذشته و اگر رقابتي هم است بايد براي خدمت به مردم، اجراي قوانين و دستيابي به اهداف بلند ملي باش//د، افزود: من دس//ت نيازم را براي دولت دوازدهم به سوي همه مردم ايران چه آنها كه به من رأي دادند، چه آنها كه به ديگران راي دادند و چه آنهايي كه اصال راي ندادند، دراز ميكنم و همه را فراميخوانم تا در كنار هم براي ساختن ايراني آباد و سرافراز تالشمان را دوچندان كنيم. رييسجمهور اظهار داشت: نبايد توصيه امام راحل را فراموش كنيم كه فرمود همه با هم باشيد و به وحدت كلمه توصيه كرد و نبايد از توصيه مقام معظم رهبري غافل شويم كه فرمودند، اگر با نظام جمهوري اسالمي هم مسالهاي داريد اما براي كشور و سرنوشت ملت پاي صندوق آرا بياييد. روحاني تصريح كرد: امروز همه بايد در كنار هم با وحدت و اجماع كشور را بسازيم و در سالي كه سال توليد و اشتغال است بايد همه جا نداي توليد و اشتغال به گوش برسد و در عمل حركت در مسير رونق توليد و ايجاد اشتغال را شاهد باشيم و به آنچه رهبر معظم انقالب درباره امسال فرمودند، عامل باشيم.

پيش از اقامه نماز عيد فطر ميثم مطيعي يكي از مداحان معروف كشور با خواندن ش//عري درباره نقض برجام و زيرس//وال بردن اقدامات دولت با واكنشهاي زيادي از سوي گروههاي مختلف اصالحطلب و اصولگرا مواجه شد تا جايي كه حجتالسالم سيدرضا نقوي، رييس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در واكنش به اين حواش//ي گفت: ستاد اقامه نماز جمعه تهران بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.

محمدباقري پيشنمازي، رييس ستاد اقامه نماز جمعه تهران هم در اينباره گفت: ما از آقاي ميثم مطيعي كه سال گذشته هم به عنوان مداح در اين مراسم حضور داشت و اجرايش با استقبال حاضران مواجه شده بود، دعوت به حضور كرده بوديم. وي در پاس//خ به اين پرس//ش كه از مضمون اش//عار مداح اين مراسم اطالع داشتيد يا نه، گفت: ما همانطور كه از دانشجوياني كه پيش از خطبههاي نماز جمعه سخنراني ميكنند يا از ساير سخنرانان پيش از خطبهها، درخواست ارائه متن سخنانشان را نداريم از مداح امروز نيز چنين درخواستي نداشتهايم و اساسا طرح چنين تقاضايي از مدعوان و سخنرانان مراسمهاي خودمان را بياحترامي به آنان تلقي ميكنيم بنابراين در مراسم امروز هم چنين درخواستي را از مداح مراسم نكرده بوديم و پيش از قرائت اين اش//عار اطالعي از مضمون آن نداش//تيم. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا طرح مواردي چون آنچه در اشعار مداح مراسم عيد فطر وجود داشت، انسجام و وحدت ملي را خدشهدار نميكند، اظهار داشت: تريبونهاي نماز جمعه و نماز عيد فطر محلي براي ارائه نظرات كساني است كه به اين مراس//مها دعوت ميش//وند كه البته اين دعوت از تمامي طيفهاي داخل نظام صورت ميگيرد و همه نيروهاي داخل نظام از اين تريبونها استفاده ميكنند و كس//ي هم متن س//خنان آنان را پيش از ارائه، مورد بررسي قرار نميدهد. حال ممكن اس//ت برخيها از آنچه كه شخصي از اين تريبونها مطرح ميكند، ناراحت شوند و برخي هم ناراحت نشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.