عليهسپاهبابيانصافيحرفميزنند

Jahan e-Sanat - - News - موضع سپاه

فرمانده كل سپاه پاسداران با تاكيد ب//ر اينكه ي//ك دولت ب//دون تفنگ، توس//ط دش//منان تحقير و سرانجام تسليم خواهد ش//د، گفت: اراده سپاه بر اين است ضمن تامين امنيت ملي اي//ران در حد ت//وان، ناكارآمديهاي موج//ود را جبران كند و براي كاهش آالم محروم//ان گام بردارد. به گزارش سپاهنيوز، س//ردار سرلش//كر پاسدار محمدعلي جعفري در حاشيه جلسه ش//وراي راهبردي سازندگي سپاه در س//خناني اظهار داش//ت: م//ا خود را مام//ور حفاظت از انقالب اس//المي و دستاوردهاي آن ميدانيم و معتقديم تالش براي قطع وابس//تگي معيشت مردم و اقتصاد كشور از مصاديق اصلي اين حفاظت و حراس//ت است. وي با اشاره به برخي انتقادها و اظهارنظرها پيرامون فعاليتهاي س//پاه در حوزه س//ازندگي كش//ور تاكيد كرد: سپاه هرگ//ز متقاضي كار اقتص//ادي نبوده اس//ت. ما ب//ه درخواس//ت دولتها و با اص//رار آنه//ا و ب//دون اينكه حتي دولت به بس//ياري از تعه//دات خود در قبال س//پاه عمل كند، وارد عرصه سازندگي ش//ديم. سرلشكر جعفري با بيان اينكه س//پاه فعاليت اقتصادي و انتفاع//ي نميكن//د، فعاليتهاي ما در عرصه محروميتزدايي، سازندگي و خنثيس//ازي راهبردهاي دش//من براي فش//ار اقتصادي به كشور است، افزود: نميش//ود كه آقاي//ان كارهاي س//خت را با كمترين منافع به س//پاه واگذار كنند و به پروژههايي كه سپاه ميس//ازد افتخار كنند ام//ا در مقابل و در حاليكه ه//زاران ميليارد تومان بابت پروژهها بدهكارند عليه س//پاه با بيانصافي حرف بزنن//د. فرمانده كل سپاه با اشاره به اينكه اگر فعاليتهاي س//ازندگي س//پاه نب//ود، تحريمهاي ادامهدار تاكن//ون عرصه را بر دولت و كش//ور تنگ ميكرد، گفت: مبناي ما اين است كه بايد ايران را بدون اتكا به بيگانگان بسازيم، همانطور كه فازهاي مختلف پارسجنوبي و پااليشگاه ستاره خليج فارس و بس//ياري از س//دهاي عظيم كش//ور و صدها پ//روژه بزرگ ديگر در طول سالهاي اخير با روحيه جهادي و انقالبي به ثمر نشسته است. وي بيان داشت: ما معتقديم بيگانگان فقط به فكر منافع خود و دوش//يدن ايران هس//تند و نتيجه اعتماد به آنها هم، جز سرافكندگي و مواجه شدن با خيانتهاي پي در پي نتيجه ديگري نخواهد داش//ت. سرلش//كر جعفري ب//ا تاكيد بر اينك//ه ما در اي//ن راه از سرزنشها نميهراسيم، گفت: ممكن است ما را صاحبان تفنگ معرفي كنند، بله صاحب تفنگ كه س//هل است ما صاحب موش//كهاي دشمنش//كن هستيم و آنها را عليه دشمنان و براي حفاظت از نظام، مردم و امنيت ايران اس//المي به كار ميگيريم و معتقديم دولتي كه تفنگ نداشته باشد توسط دش//منان تحقير و س//رانجام تسليم ميشود. فرمانده كل سپاه تاكيد كرد: در شرايطي كه ملت ايران بيش از هر زمان ديگري به فداكاري س//ربازان و اقتدار تفنگها و موش//كهايش نياز دارد، هجمه غيرمنصفانه به سپاه اهداف ديگري را به ذهن متبادر ميكند كه فعال ب//راي حفظ وح//دت درباره آن سكوت ميكنيم. وي در پايان با بيان اينكه ما احساس ميكنيم اين قبيل اظهارات با هدف ايجاد دوقطبيهاي كاذب، فرافكن//ي و ف//رار از عم//ل به تعه//دات در زمينه معيش//ت مردم و اقتصاد كش//ور انجام ميش//ود، اظهار داشت: اين روشها ديگر جواب نخواهد داد و اراده س//پاه و بسيج بر اين است كه همانطور كه در تامين امنيت ملت ايران نقشآفرين اس//ت به هر شكل ممكن و درحد توان در مسير سازندگي كشور، جبران ناكارآمدي موجود، بهبود معيشت و كاهش آالم اقتصادي مردم، باز هم به دولت كمك كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.