تقويتهمکاریهایاقتصادیايران-آلمان

Jahan e-Sanat - - News - دیپلماسی

وزي//ر ام//ور خارجه كش//ورمان براي ش//ركت در نشس//ت شوراي اروپاي//ي روابط خارجي ب//ه آلمان س//فر كرد. محمدج//واد ظريف در اين س//فر با بريگيت زيپرايس، وزير اقتص//اد آلم//ان دي//دار و گفتوگو ك//رد. وزير امور خارجه كش//ورمان با اش//اره ب//ه اينكه وقت آن اس//ت ك//ه اي//ران و آلم//ان همكاريهاي اقتصادي خود را ارتقا دهند، گفت: به طور طبيعي همكاريهاي بانكي زمينهساز گسترش روابط اقتصادي و تجاري ميان دو كشور است. ايران ميتواند يك شريك قابل اعتماد براي توليد مشترك كاال و صادرات آن به كش//ورهاي منطقه بهويژه آس//ياي ميانه باشد.

در اين ديدار بريگيت زيپرايس، وزي//ر اقتصاد آلمان نيز با اش//اره به مناس//بات ديرينه دو كشور، درباره حجم روابط سه ميليارد دالري بين ايران و آلمان اظهار داش//ت: روابط دو كشور در سطح كامال خوبي قرار دارد و آلمانيه//اي زيادي س//االنه از اي//ران بازديد ميكنند و هنگامي ك//ه تبادالت مردمي زي//اد و روابط ملتها به خوبي برقرار باشد به طور طبيع//ي روابط اقتص//ادي هم بهتر خواهد بود.

زيپراي//س همچنين خواس//تار توسعه هر چه بيشتر روابط اقتصادي بين دو كش//ور ش//د و اف//زود: بيمه صادرات آلمان موسوم به »هرمس« عالقهمند ب//ه تضمي//ن پروژههاي س//رمايهگذاري در اي//ران و بهويژه در بخشهاي//ي همچ//ون انرژي و برق است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اش//اره به نق//ش بانكها در تامين پروژههاي اقتصادي نيز گفت: آلمان درص//دد تقويت روابط بانكي با ايران اس//ت. وي همچنين اظهار داش//ت: آلمان عالقهمند به افزايش روابط خود با ايران در تمامي سطوح سياسي و اقتصادي است. وزير امور خارجه كش//ورمان گفت: نميتوان تص//ور برد براس//اس باخت ديگران را داش//ت زيرا امنيت را نميتوان به قيمت ناامن كردن ديگر كش//ورها بهدس//ت آورد. ظريف همچنين در سخنراني نشست ش//وراي اروپايي رواب//ط خارج//ي با تاكيد ب//ر اينكه »امني//ت قابل خريداري نيس//ت« در بخش//ي از س//خنانش اظه//ار داش//ت: نيازمند يك مجمع امنيتي منطقهاي در خليجفارس هس//تيم. وي خاطرنش//ان كرد: اتحاديه اروپا از قابليته//ا و ارزشهاي الزم براي كمك به مناقشههاي منطقه خليج فارس برخوردار است. اتحاديه اروپا نميتواند به بهاي شكس//ت ديگران به فكر پيروزي باشد و اين مسالهاي اس//ت كه ايران بهخوبي از آن آگاه است.

وي همچنين ب//ا بيان اينكه در مساله هستهاي ما درگير يك بازي باخت- باخ//ت با آمري//كا بوديم تا اينكه با مشاركت فعال اروپا توانستيم مش//كل را بازتعريف كنيم در بخش ديگري از س//خنانش گف//ت: توافق هس//تهاي ايران ب//ه اين علت موفق ش//د كه براي همه يك پيروزي بود و ما بايد اهميت طرز تفكر مبني بر حاصل جمع مثبت را به ياد داش//ته باش//يم. وزير امور خارجه كشورمان اظهار داش//ت: اميدواري ش//خصي يك//ي از اجزاي مهم ثبات اجتماعي و بينالمللي اس//ت و نااميدي منجر به نفرت ميش//ود. رييس دس//تگاه ديپلماسي كش//ورمان در ادامه اين سفر براي ديدار و گفتوگو با مقامات ايتاليا عازم رم خواهد شد و با رييس پارلمان ، نخست وزير و وزير خارجه ايتاليا ديدار و درباره توسعه مناسبات دوجانبه و مسايل مختلف منطقهاي و بينالمللي گفتوگو ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.